Första-sidan  •  Bilder från Älvsjö  •  Minnen från Älvsjö  •  Vy över Älvsjö 1930-talet  •  Älvsjö centrum 1940-talet
LM Ericssons industrispår  •  Älvkvarnstenen i Hästhagen  •  Älvkullen Boställshuset  •  Ångsågen

EN NY SVENSK SMÖRMASKIN.
Från en artikel i IDUN N:r 46. Torsdagen 15 november 1906
EN NY SVENSK SMÖRMASKIN.
BUTYRATOR heter den nyaste maskinen på smörtillverkningens område. Den är uppfunnen af ingeniör E.G.N. Salenius och tillverkas i aktiebolaget Butyrators nyuppförda fabriker vid Älfsjö, dit ett antal intresserade härom dagen voro inbjudna för att taga uppfinningen i betraktande.
Lektor A. Petersson från Ultuna höll därvid ett kort orienterande föredrag om smörmaskinernas historia och påpekade särskildt, att Butyrator vore en helt ny typ af dessa och icke en förbättring af de föregående såsom Extrator och Radiator.
Föregångarna till Butyrator voro nämligen behäftade med en hel del fel, som bland annat icke gjorde desamma lämpliga för varmare länder, där det icke fanns god tillgång till kylmaterial.
Butyrator förenar kylmaskinen med smörmaskinen. Sedan mjölken skummats, föres grädden till en pasteuriseringsapparat och därifrån till ett kärl, där den kyles ned. Från detta tryckes den in i en stark stålcylinder, där grädden utsättes för ett kolossalt tryck. Genom ett rör med mycket smal spets drifves så grädden ut och då bildas de små smörkornen.
Den nya uppfinningen har, som sagdt, enligt uppfinnarens och intressenternas i aktiebolaget Butyrator mening en särdeles stor betydelse för de varmare länderna, men att den äfven kan komma till vidsträckt användning häruppe i Skandinavien är tydligt.
Sedan i maj är fabriken vid Älfsjö i gång och trots att dess ytareal redan närmar sig ett tunnland, funderar man på att ytterligare utvidga densamma.
Butyrator har varit underkastad omsorgsfull pröfning af framstående fackmän och de ge maskinen goda vitsord. Maskinen lämpar sig endast för större mejerier, och dess pris torde bli omkring 15.000 kr., men i och med detta har man också sitt mejeri komplett.
Bolaget tillverkar äfven så kallade kraftseparatorer, hvilkas skumningsförmåga blifvit jämförd med de främsta öfriga svenska i bland annat Berlin och därvid på ett utomordentligt sätt stått profvet.

» IDUN N:r 46. Torsdagen 15 november 1906 PDF
AmazingCounters.com