خانه زندگی‌نامه

اردبیل در گذرگاه تاریخفهرست مندرجات مجلد دوم
جلد کتاب

گفتار ششم

اردبیل در زمان سلطنت مؤسس سلسلۀ پهلوی

گفتار هفتم

زبان و مذهب مردم اردبیل
فصل اول - زبان
فصل دوم - دین و مذهب مردم اردبیل

گفتار هشتم

رسوم و سنن مردم اردبیل
فصل اول - اعیاد و جشنها
فصل دوم - سوگواریهای مذهبی
فصل سوم - رسوم وسنن مردم اردبیل در احوال شخصیه

گفتار نهم

آثار تاریخی اردبیل
فصل اول - آثار تاریخی قبل و بعد از خاندان صفوی
فصل دوم - آثار مربوط به خاندان صفوی

گفتار دهم

نقدها و نظریه های خوانندگان در بارۀ جلد اول این کتاب
بازگشت ≡

آدرس تماس

contact@babasafari.com