PEAKOOSOLEK
AB EESTI MAJA - ESTNISKA HUSET (publ)

KUTSE                                                                                              
AB Eesti Maja - Estniska Huset (publ) korraline peakoosolek toimub esmaspäeval, 18. mail 2015.a. kell 18.00 Eesti Majas, Wallingatan 34, 1 tr. Stockholmis. Kutse on avaldatud ka AB Eesti Maja kodulehel, web.comhem.se/eesti.maja.

REGISTREERIMINE                                                                                                                                                
Aktsionär, kes soovib peakoosolekust osa võtta, peab olema sisse kantud aktsiaraamatusse hiljemalt esmaspäevaks, 4. maiks 2015.a. ning oma osavõtust teatama ja esitama volitusi aadressil AB Eesti Maja - Estniska Huset, Wallingatan 32, 1tr., 111 24 Stockholm, hiljemalt esmaspäevaks, 11. maiks 2015.a. kell 14.00. 
Registreerimine võib toimuda ka telefonil 08- 411 47 77 või 073 760 95 75, või e-post: eesti.maja@comhem.se või egert@lemmik.se.

PÄEVAKORD                                                                                                                                             
Koosoleku päevakord on kindlaks määratud seaduse ja põhikirja kohaselt. Muuhulgas esitatakse aktsiaseltsi aastaaruanne ja revisjoni aruanne ning valitakse juhatuse liikmed ja vajaduse korral revidendid.

Stockholm, aprill 2015.a.
AB EESTI MAJA- ESTNISKA HUSET (publ)
JUHATUS

PÄEVAKORD

 

1.            Koosoleku avamine:

         - koosoleku juhataja valimine;

         - teade protokollija määramisest.

2.            Koosolekust osavõtjate nimekirja kinnitamine.

3.            Päevakorra kinnitamine.

 

4.            Protokolli kinnitajate valimine - 1 või 2 isikut.

 

5.            Seisukohavõtt kas koosolek on korrakohaselt kokku kutsutud.

 

6.            2014.a. aastaaruande ja revisjoniaruande esitamine.

 

7.          Otsus:

               - kasumiaruande ja bilansi kohta;

               - kasumi jaotamise kohta;

               - juhatuse ja tegevdirektori vastutusest vabastamise kohta. 

8.           Juhatuse liikmete ja nende asemike arvu määramine ning revidendi ja nende asemike arvu määramine.

               Ülalnimetatud ametiisikute valimine.

               Valimistoimkonna liikmete arvu määramine ja nende isikute valimine.

               Vanematekogu liikmete arvu määramine ja nende isikute valimine. 

9.            Juhatuse ja revidendi tasu määramine.
 

10.       Muud küsimused, mis kuuluvad peakoosoleku pädevusse vastavalt aktsiaseltsi seaduse (2005:551) või põhikirja alusel.
 

11.       Kohapeal algatud informatiivsed küsimused. 

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ÅRSSTÄMMA
AB EESTI MAJA – ESTNISKA HUSET (publ)

KALLELSE: Aktieägarna i AB Eesti Maja – Estniska Huset kallas härmed till årsstämma måndag den 18 maj 2015, kl. 18.00 i Estniska Huset, Wallingatan 34, 1 tr. Stockholm. Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida, web.comhem.se/eesti.maja

ANMÄLAN: Aktieägare som vill delta i årsstämman skall vara införd i aktieboken senast måndagen 4 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 11 maj 2015, kl. 14.00 under adress AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), Wallingatan 32, 111 24 Stockholm, per telefon: 08-411 47 77 eller 073-760 95 75 eller e-post: eesti.maja@comhem.se eller egert@lemmik.se.

ÄRENDEN: På stämman kommer att behandlas de ärenden som enligt lag och
bolagsordning skall förekomma på årsstämma. Bl.a. framläggande
av årsredovisning och revisionsberättelse samt val av styrelse och suppleanter
samt i förekommande fall revisorer.

Stockholm i april 2015
AB EESTI MAJA – ESTNISKA HUSET (publ)
STYRELSEN

 

ÅRSSTÄMMANS DAGORDNING

 

1.                  Mötets öppnande:

 

-      Val av mötesordförande;

 

-      Meddelande om utsedd protokollförare.

 

2.                  Fastställande av röstlängd.

 

3.                 Fastställande av dagordning.

 

4.                  Val av justerare – 1 eller 2 personer.

 

5.                 Fråga om årsstämman är behörigen sammankallad.

 

6.                  Framläggande av 2014 års årsredovisning samt revisionsberättelse.

 

7.                 Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

                  - Beslut om vinstdisposition.

                  - Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

  8.                   Beslut om antal styrelseledarmöter och suppleanter samt antal revisor och suppleanter.

- Val av ovanstående ämbetspersoner.

- Beslut om antal ledamöter i valberedningen samt val av dessa.

- Beslut om antal ledamöter i rådgivande samlingen samt val av dessa.  

9.                  Fastställande av styrelsens samt revisorns arvode.

 10.             Övriga frågor som enligt lag (2005:551) och bolagsordning kan förekomma på årsstämman.  

11.             Övriga informativa frågor.