Humanistisk kunskap och humanitet

Yrkesutbildning i sociala, människovårdande yrken har sen ett par decennier dominerats av en vetenskaplig tradition. Det innebär en tonvikt på det mätbara och faktiska / antingen via beteendevetenskap, medicin, sociologi eller systemteori.
Inför 2000-talet känner många yrkesmänniskor ett nytt intresse för de humanistiska och värdeinriktade kunskapsområdena. Antagligen hänger det samman med att institutionerna med snäv vetenskapsinriktning lovade att lösa problemen - men inte lyckades.

Sen 1980 har vi fått uppleva att stor arbetslöshet kan bli ett permanent tillstånd. Klasskillnaderna i samhället har ökat. Vi har fått en ny underklass. Krig, miljökatastrofer och sociala orättvisor tycks utveckla sig oberoende av forskning och goda avsikter hos politiker och tjänstemän. Det verkar som vi återvänder till ett samhälle som trots att det är" rikt" påminner om trettiotalets: halsbrytande skillnader i levnadsstandard, synlig fattigdom, bristfällig livsmiljö, kronisk sjuklighet ( skräck, inte för tandläkarn men för tandläkarräkningarna ).

Det finns också ett annat skäl att söka förstå mer än det som uppenbaras av vetenskapen. I våra yrken möter vi människor som kommer från andra ibland krigshärjade länder och kulturer. De har moral- och trosuppfattningar som avviker från majoritetsamhället. Det ger anledning att undersöka igen hur den traditionella värdegrunden ser ut / vad som kan bli gemensamt för individerna i det nya samhälle som tar form.

Går vi till 1900-talets första fyra decennier hade yrkesmänniskor i offentligheten en roll som kulturbärare och odlade sitt intresse för historia, filosofi, religions- och kulturfrågor. Också under 60 och 70-talet hade vi ett intresse för begreppsanalys och radikal omprövning av det bestående samhällets ideologier. Ledande namn var t.ex. Skå Gustav Jonsson, Ingemar Hedenius, Eugene Tigerstedt, Joakim Israel, Kurt Aspelin, Sven-Eric Liedman, Sven Lindqvist, Sara Lidman, Eva Moberg, Armas Lappalainen, Bengt Börjesson m.fl.

Humanistgruppen 2003 är en rådgivande grupp vars mål är att ordna utbildningar och tipsa om evanemang med inriktning på kultur, religion, antropologi, historia. Ett första steg var att genom Allmänna Barnhuset och Socialtjänstförvaltningen arrangera en konferens i Sätra Bruk som ägde rum i oktober 2001 ( "Mänskliga värderingar i Socialt Arbete" ). Vi kom då överrens om att gå vidare genom att upprätta ett nätverk med en hemsida. Vi har också genomfört ett möte som handlade om konsekvensen av nedskärningar, och ett möte med Eva Moberg om barnet i samhället.
Innehållet på Humanistgruppen ska möjliggöra ett eget sökande efter kunskap och stimulans. Givetvis försvarar vi inte, eller försöker ansvara för allt övrigt material på de olika sajterna som det finns länkar till.

Humanistgruppen rekommenderar för samhällsdebatt mailinglistan "mediekritik". Det går bra att sätta upp sig på den genom att sända ett tomt mail till
mediekritik-subscribe@yahoogroups.com

Det är f.n. ca 145 deltagare på denna mailinglista. Poängen med ett nätverk och hemsida är att bit för bit kunna vidga vår krets, ge varandra tips om föreläsningar, nya typer av utbildningar, kulturhändelser, aktivera oss i möten, debatter m.m.

/ Gunnar Thorell /Humanistgruppen

03 01 29 Enskede-Årsta SD

Tillbaks t. artiklar