MARTIN BUBERS "DU"


( Av Eva Moberg 1966; med tillåtelse av förf.)


3 sidor:


Till sid 2

Buber hette en mycket ung och mycket framgångsrik humanistisk vetenskapsman i sekelskiftets Wien. Plötsligt övergav han sin karriär för att under många år studera en allmänt föraktad fromhetstradition, chassidismen.
Chassidismen hade uppstått på 1700-talet inom den östeuropeiska judendomen. Judeförföljelserna var då lika fruktansvärda som någonsin senare, endast de tekniska metoderna var mindre utvecklade. Längtan efter Messias, förlossaren, lågade bland de lidande judarna. I sin religion satte de in alla krafter på att underlätta Messias ankomst med hjälp av sträng disciplin, ritualer och magiska bruk. I det läget framträdde chassidismen som en reaktion mot det formalistiska och fariséiska i den äldre judendomen. Trots de ohyggligt utsatta villkor som judarna levde under, vågade chassidismen sätta det dagliga jordelivet före frälsningen, kärleken till nästan före kärleken till Gud. I stället för att vänta på det heliga samfundet sökte de skapa detta heliga samfund i nuet. I stället för att leva i hoppet om en kommande salighet sökte chassiderna skapa denna salighet mitt ibland sig, i de svåraste förhållanden. Under ett sekel utvecklades en rikedom av sånger och danser, legender, anekdoter, aforismer och visdomsord.
Men när Martin Buber upptäckte chassidismen hade den stelnat i en starkt efterbliven, isolerad, vidskeplig existensform. Och i den formen lever de chassidiska sekterna kvar än i dag. Det paradoxala har inträffat, att chassidismen i dag sprids och assimileras världen runt uteslutande i det mycket personliga koncentrat av den som Martin Buber har utkristalliserat. Chassidismen och Martin Buber har båda vunnit på utbytet. Bubers tankevärld har därav fått en enkelhet, konkretion och lyrisk innerlighet som man betvivlar att han annars varit mäktig - så snart han avlägsnar sig från denna motivkrets blir hans framställning gärna dunkel, snårig och förtunnad. Och de chassidiska rabbinerna har här fått en uttolkare som suveränt och ohämmat sovrat i deras lära och skapat en ny helhet, på en gång tidlös och anpassad efter moderna människors föreställningsvärld.
Till sin död helt nyligen var Martin Buber vitalt verksam, gjorde vidsträckta föredragsturnéer och knöt nya lärjungar till sig var han drog fram. De som inte redan på förhand intresserat sig för honom föll enligt uppgift ofelbart till föga för hans humor och värme. Buber tillämpar själv sin lära att man kommer Gud närmast genom det helhjärtade engagemanget i världen. Han vänder sig mot mysticism och extatisk kontemplation, såsom sterila och självcentrerade religionsformer. Han hade själv en stark dragning till dem tidigare, men ändrade definitivt inställning efter en avgörande upplevelse:
En ung okänd man besökte honom en dag för att få råd. Buber lyssnade vänligt men en smula förstrött, uppfylld som han var av en nyss avnjuten religiös extas. Något senare fick han veta att den unge mannen tagit livet av sig. Buber insåg då att han inte förstått något av besökarens ärende utan varit upptagen av sig själv, så som mystikern alltid är. Självbesinning och självkännedom är också i fortsättningen en viktig punkt för Buber, men endast som utgångspunkt, som medel för självförglömmelse.
Martin Bubers centrala verk är Jag och Du, som kom redan 1923. Jag kan här endast ge en antydan om Bubers ganska dunkla men mycket fruktbara tankar om skillnader mellan Du-relationen och Det-relationen. ( Detta begreppspar liknar visserligen flera andra, men det sammanfaller inte helt med någon annan konstruktion, såvitt jag vet. ) Det-världen finns endast i tid och rum. Du-världen endast i ögonblicket och evigheten. Du-relationen är det spontana, öppna, helt avsiktslösa uppgåendet i något. Det-relationen råder mellan ett jag och ett objekt ( som mycket väl kan vara ett annat jag. ) Dit hör granskning, beräkning, begagnande, krav, ordnande. Du-relationer kan man ha med naturen, med andra jag, med andliga skapelser och med Gud. Det-relationener kan man också ha med allt detta. Det är alltså inte fråga om v a d utan om
h u r .
Buber menar på intet sätt att Det-världen är något negativt, bara att det blir ödesdigert när den breder

Till Martin Buber, del 2

Home