Till Mediekritik 05 03 06

"Kriget mot terror" skall, enligt Kaiser George Dubya Bush II, tillförsäkra oss "Frihet och demokrati".
Eternal war for eternal peace.  Aristoteles har genom Leif här gett oss sina synpunkter på demokrati.. Låt oss därför gå vidare och se vad grekerna ansåg om frihet.

I det grekiska politiska tänkandet spelar begreppet "frihet" inte samma roll som vi ger det. Den grekiska demokratin och den konstitutionella stadsstaten växte fram ur begreppet "rätt". "Frihet" skall ses mot bakgrunden av att för grekerna var en "fri man" motsatsen till en slav. Slavarna var inte medborgare. Den grekiska friheten var alltså ett yttre kännetecken, en social, rang, som endast tillkom medborgare.
För Sokrates får "frihet" och många andra begrepp en ny innebörd.  "Friheten" är för Sokrates först och främst en fråga om människans inre liv. Det är en moralisk och inte en politisk fråga. Då det alltså finns både fria och slavar i stadsstaten, finns det också fria och slavar i "själens republik".  Den andligen fria människan är den som leds av sitt förnuft och inte av sina lidelser. Om medborgarna mäts enligt denna inre måttstock finner vi att långt ifrån alla är fria. Framför allt ser vi att de som uppträder med anspråk på att leda andra, politikerna, makthavarna, ofta, kanske oftast, är slavar under sina lustar; ärelystnad, fåfänga, girighet. Eller också är de slavar under sin okunnighet.

Att följa sådana ledare är sannerligen under "en fri mans värdighet".

Här kommer vi till den tragiska konflikten. Frihetens moraliska karaktär leder till politiska konsekvenser..Den rättrådige mannen -han som inte kan köpas eller korrumperas- blir maktens och de cyniska politikernas onda samvete. Den rättrådiges föredöme kan väcka anhängarskaror till insikt och besinning. Den rättrådige, sanningssökaren, blir en maktfaktor, ett hot mot statens säkerhet. Därför kom de maktägande och de som strävade efter makten att försöka "eliminera" den rättrådige, gode mannen. Denna börda och dessa hot fick Sokrates leva med till det bittra slutet. Den reaktionäre aristokraten Kritias "tillsade Sokrates att sluta undervisa".  Till slut anklagades Sokrates för att förföra ungdomen och undergräva respekten för gudarna. Han dömdes att tömma giftbägaren.

Sokrates död visar oss, till sin yttersta konsekvens, den konflikt mellan individ och samhälle, som tycks ofrånkomlig så snart människan i sitt inre upptäcker lagar vars bud förpliktar henne mera än de maktägandes vilja.
Sin djupaste betydelse får Sokrates död av att den var frivillig. Sokrates kunde ha flytt ur fängelset där han väntade dödsdomens verkställande. Han vägrade. Sokrates hyste ett djupt förakt för sin tids politik. Men han ansåg att individen inte kunde vända samhället ryggen - man måste ta ansvar .Sokrates menade att människan kunde förverkliga det bästa inom sig bara om hon fick leva och verka som medborgare. Lagen inom oss kan inte komma i konflikt med själva laglydnadens princip i staten, bara med ofullkomliga lagstiftares verk. Sokrates förstod att han hade avsvurit sig all rätt att förebrå andra för godtycke och maktmissbruk om han själv vägrat lyda lagarna...Att lyda "rätten".Vad hade då hans föredöme varit värt? Vem hade då längre kunnat ta på allvar de förpliktelser som följde med medborgarskapet? Sokrates hade kommit för att rädda andra till ett liv som fria medborgare i ett fritt samhälle. Troheten mot hans kallelse bjöd honom själv att gå under.

Detta har jag hämtat och sökt till delar sammanfatta från en av vår samtids största "rättsfilosofer" Georg Henrik Von Wright´s geniala samtidsstudie speglad i historien "Att förstå sin samtid".

Min tro är att inte bara vi "mediekritiker" utan en majoritet hyser samma djupa förakt för vår tids politik som Sokrates och  Georg Henrik Von Wright.


Mvh från er utrotningshotade medhabitant Bo Modén på lilla Tellus
Är våra media okritiskt underordnade US Corporate Media? Är svenska media en taltratt för Washington?

Lyssna på nyheter och analyser från alternativa kritiska media i USA och förstå vad man döljer för oss.

http://democracynow.org/ http://www.flashpoints.net/ http://www.fsrn.org/ http://www.will.uiuc.edu/am/mediamatters/default.htm http://copvcia.com/index.html

Härlig musik dygnet runt på : http://hober.com/

Månadens hemsida 

http://www.breakfornews.com/