Bo Modén 04 07 24, Mediekritik

Makten över media bär ansvaret för USAs "teokratiska imperium" och världens framtid.

Ett försök till en tolkning av verkligheten. En sk "dystopisk" variant.

Låt mej inleda med att den typ av "teokratisk facism" som tagit makten i USA hotar vår arts överlevnad på denna jord. Därför är det viktigt att se krafterna bakom den och delta i de samtal och analyser som finns av de religiösa strömmningarna kring och bakom Bushjuntan.

Först några grundläggande synpunkter på homo sapiens.
Om en opartisk observatör från en mer avancerad planet betraktade människans historia från Cro Magnon till dagens situation i Afganistan eller irak skulle han kanske beundra vissa kulturella drag men konstatera att Homo Sapiens i övrigt verkar vara en misslyckad produkt av evolutionen.

Förutom vissa myror och råttor tycks homo sapiens vara den enda arten som i organiserad form dödar och avsiktligt plågar sina artfränder. Det viktigaste draget genom historien som karaktäriserar den "civiliserade människan" är kriget. Homo sapiens hotar nu att föröda allt liv med atomvapen samtidigt som dess industriella okultur föröder planetens förmåga att regenerera förutsättningar för fortsatt liv.

Forskning visar att stark religiös övertygelse ägde (obs tempus) överlevnadsvärde för nationella/etniska grupper. Med en starkt religiöst övertygad population är det lättare att mobilisera nationen/gruppen för militär kamp. Denna insikt har maktens män utnyttjat genom hela mänsklighetens historia. Bush har haft flera symboliska/propaganda möten med Påven. Photo-ops.

Arthur Koestler visar i sin bok "Janus- en sammanfattning" att människans moderna hjärna - Neocortex- den tänkande huvan- utvecklades till vad den är idag under förvånande kort tid. Neocortex tillväxte som en Cancer. Tyvärr hann evolutionen inte med att utveckla tillfredsställande sambandsstruktur mellan denna nya tänkande huva och den gamla reptilhjärnan - det limbiska systemet- som vi bär på sedan tidigare utvecklingsstadier.
Den gamla reptilhjärnan reglerar vårt känsloliv och vårt lust till rituella beteenden. Denna bristande koppling mellan neocortex och vår reptilhjärna gör människan till en obalanserad varelse som kan uppbåda en oerhörd passion att med hela sitt jag omfatta de mest skilda och stridiga trosuppfattningar.

Homo sapiens förmåga -att passionerat tro- och vara beredd att dö eller döda för att försvara det hon tror på - oavsett vilken ism- vi nu talar om protestantism, Islam, buddism, kapitalism, socialism, zionism, industralism, rasism, tro på Baal, Tor eller som Voltaire..tron på det fria ordet.. är häpnandsväckande. Mänsklighetens historia visar hur cyniska ledare utnyttjat denna vår cerebrala brist för att gripa makten och föra krig.
Makten har i alla tider stått på tribunerna och uppmanat folken att gripa till vapen för att försvara sitt land, sina gudar, sin tro. Förr var kyrkan maktens tribun ut till folket. Idag är media maktens tribun.
Majoriteten av oss människor är oerhört lätta att manipulera -och detta gäller även politiker- med hjälp av grupptryck. http://www.new-life.net/milgram.htm Vi vill gärna ansluta oss till majoriteten och till de åsikter och trosuppfattningar som människor med högre rang omfattar. Idag är media maktens grupptryck. Media påstår sig representera majoritet när de skapar opinion i maktens intresse. Media refererar till maktens "experter" av hög rang.
Religionens metafysik, mytiska och mystiska sägner, sina underliga riter... sin ambition att stå för det högre ogripbart goda...att kämpa mot det onda.. .med den högste...maktens makt... kanske en frälsning från den mänskliga existensens ångest ...frälsning från döden.... äger en oerhörd attraktion på människan.

Ni får ursäkta denna vidlyftiga utvikning. Men den är nödvändig för att förstå strategin med att använda kristen högerfundamentalism för att nå makten och genomföra "Project For A New American Century" vars mål är att göra USA till det nya Rom som skall styra världen med våld.http://www.pnac.info/ http://www.disinfopedia.org/wiki.phtml?title=Project_for_the_New_American_Century

Projektet är oerhört och den grundläggande strategin är att skapa skräck- att hota både den egna befolkningen samt de som skall erövras. Enligt t.ex Clintons "Nuclear Posture rewiew"( http://www.democracynow.org/article.pl?sid=03/04/07/0259216&mode=thread&tid=5 ) måste USAs militärmakt och utrikespolitik framställas på ett sätt som skapar osäkerhet i omvärlden. USA skall inte framstå som konsistent rationell. Det skall finnas drag av absolut opålitlig "Madman" över presidenten. Att framställa "a posture" eller "to create a persona" av en administration som är religiöst fundamentalistisk är en slug metod att få omvärlden att tro att dessa galningar kan göra vad som helst. Terror mot försvarlösa, demonstration av oerhört överlägsen vapenmakt samt att låta tortyr och förnedring av offren bli offentlig ingår i strategin. Om en radikalt reaktionär och hänsynslös del av USAs plutokrati av geopolitiska skäl vill förstärka kontrollen över mellanösterns strategiska resurser är kristen fundamentalism i samarbete med Israel och konflikt med Islam/arabvärlden en utmärkt förklädnad för uppgiften.

Projektet kräver en omfattande kontroll och styrning av propaganda/media. 60-talet och 70-talets början skrämde makten som i Trilateralkommissionens rapport talade om "demokratiska överdrifter". Makten insåg risken att det demokratiska samtalet och samhällets institutioner skulle kunna utvecklas mot reell demokrati. http://www.sumeria.net/politics/trilat.html
Under 1970-talet inleddes en period då industri och finanskapital tog över media/opinionsbildningen/propagandan i stor skala.

Den som på ett bekvämt sätt önskar få en skildring hur den reaktionära amerikanska plutokratin började ett långsiktigt organiserat politiskt arbete för att bakom en fond av teokratisk fundamentalism ta makten vill jag rekommendera följande länkar: Audio-Intervjuerna är mycket klargörande bl.a betr. den judiska zionistiska lobbyns roll/makt och samarbete med teokraternas dröm om en fundamentalistisk kristen stat. Genom Intervjuerna skymtar en bild av Bushjuntan som en bisarr grupp fanatiskt kristna krigsförbrytare.
Hela politiska fältet har nu drivits så lång till höger att Gore Vidal syrligt menar USA är "a oneparty state with two rightwings"


http://www.will.uiuc.edu/am/mediamatters/default.htm Denna sajt ser jag som en av de viktigare för mediakritiskt tänkande.

July 18, 2004
Mark Crispin Miller, Professor of Media Ecology at New York University, where he oversees the Project on Media Ownership. He is the author of The Bush Dyslexicon: Observations on a National Disorder, and most recently Boxed In: The Culture of TV.

Intervjun ger en historisk översikt av hur dagens projicerande hatfyllda teokratiska antidemokratiska makt utvecklats. Miller hävdar att denna grupp kommer att använda vilka medel som helst för att stanna kvar vid makten. Statskupp..Undantagstillstånd.. militär-polismakt... Konstitutionen sätts ur spel.??!! Miller refererar i samtalet till den teokratiska fundamentalismens hovfilosof Leo Strauss. Leo Strauss är ateist men hävdar att teokrati skapar ordning, auktoritet, stabila diciplinerade samhällen. De föraktar pluralism, jämlikhet mm etc och hävdar att det är rätt att använda lögn och propaganda som metod att regera. Här ser vi övermänniskan återuppstå. http://www.informationclearinghouse.info/article5010.htm

July 11, 2004
Sut Jhally, Founder of the Media Education Foundation and producer of the new video, Hijacking Catastrophe: 9/11, Fear & the Selling of American Empire
Det kan verka förbryllande i början då denne författare forskare sökt svar på frågor kring manligt och kvinnligt genom att studera American Wrestling. Den delen är kort och följs av ett samtal om hur Bushjuntan konsekvent använder sig av att framkalla skräck, hot etc för att driva igenom sitt program.

July 4, 2004
Chalmers Johnson, author of The Sorrows of Empire http://www.americanempireproject.com/bookpage.asp?ISBN=0805070044

Professor emeritus C Johnson bok om USAs militära imperium är ett måste. Jag uppmanar Ordfront att översätta den och sprida den i Sverige. USAs militära imperium har utvecklats till ett slags parasitär "statssocialism" vilken undergräver USA socialt och ekonomiskt och hotar demokrati och frihet världen över enligt författaren

Dessa tre audiointervjuer där författarna är oroliga att det kanske redan är försent att rädda/försvara USAs konstitution och demokrati. Landet är redan ett slags militärdiktatur.

Bushjuntan´s projekt har förfärat stora delar av världens elit (the Masters of Universe . The economist) och som därför starkt kriticerar Bush politik. George Soros är en vältalig representant för denna splittring.

Här vill jag påpeka att "Svensk" industri och finansmarknad är starkt integrerad till USAs industri och finansmarknad. "Svenska företag"
har under lång tid producerat och levererat till USAs militära imperium. Att t.ex Pehr Gyllenhammar är member of the board i Kissinger Associates mm att Percy Barnevik suttit i GMs , Du Pont´s styrelse mm samt varit member of the board i ABB tillsammans med krigsminister Rumsfelt och liknande relationer definierar delar av den "Svenska elitens" reaktionära hållning till USAs utrikespolitik väsentligt mer än retoriken från den politiska kasperterteatern .


http://www.democracynow.org/article.pl?sid=03/04/07/0315257&mode=thread&tid=10
Helen Caldicott´bok 'The New Nuclear Danger: George Bush's Military Industrial Complex'. beskriver den kristna högern som en kamporganisation för vapenindustrin och företag som t.ex Lockheed Martin. Höger-tänktanken Heritage Foundation är ett slags organisatoriskt nav för det militärindustriella komplexets propagandastruktur .

Här ytterligare några artiklar på samma tema.

http://www.zmag.org/ZMag/articles/july95diamond.htm

http://www.zmag.org/ZMag/articles/diamond1.htm

Det finns en våldsam antikommunism (släktskap med John Birch Society), antifeminism, antijämlikhet, antidemokrati, antifördelningspolitik och en starkt uttalad aggressivitet emot miljörörelser och miljölagstiftning inom denna religiösa höger.

http://www.chalcedon.edu/index.php

http://www.religioustolerance.org/reconstr.htm

http://www.publiceye.org/magazine/chrisre1.html


Ps
I förlängningen av detta projekt för global "teokratisk facism" kan vi skymta ideer om att "eliminera överskottsbefolkning".
Ds

MVH från er utrotningshotade medhabitant på Tellus.

Bo Modén

Home