KONSULTPROJEKTET I SKOGÅS


Varför inte utnyttja medarbetarnas olikheter, erfarenheter och intressen för att öka gruppens kompetens?
Istället för att socialarbetare isolerar sig med klienter i stängda rum kan de fungera som konsulter för varandra inom arbetsgruppen.
Medarbetarna i vuxen- och ekonomisektionen i Skogås har utvecklat ett sådant arbetssätt.
- Gruppen har tagit tillvara vem jag är och vad jag kan. Det bästa är att vi utredningsassistenter varit med, att projektet har gällt hela sektionen. Det har stärkt hela gruppen och mig som person.
Så sammanfattar Susanne Sätterström betydelsen av konsultprojektet. Hon är utredningsassistent i vuxen- och ekonomisektionen och har arbetat i Huddinge kommun i fjorton år, varav tre här i kommundelen Skogås.
- Eftersom jag inte är socionom är varje utbildningstillägg positivt, fortsätter hon. Viktigt både för mitt arbete och för löneutvecklingen i framtiden. Jag har mer i min ryggsäck nu.

Konsultprojektet syftar till att använda olika handläggares kunskap på ett bättre sätt och därmed höja gruppens totala kompetens. Fem specialistinriktningar, med vardera två specialister/internkonsulter, har skapats utifrån de behov som vuxen- och ekonomigruppen möter: Missbruk, psykiska funktionshinder, hushållsekonomisk rådgivning, migrationsfrågor och arbetsmarknadsfrågor.
Idén kläcktes ursprungligen av Ali Shahnazi, socialsekreterare i gruppen. Han är noga med att påpeka att tankarna och hela projektet sedan utvecklats gemensamt av arbetsgruppen.
Upprinnelsen var hans känsla av att inte riktigt nå fram till en av sina klienter. Han bad då en av kollegerna träffa kvinnan ett par gånger, en kontakt som innebar att klienten kunde gå vidare.

- Vi handläggare är individer med olika bakgrund och jag började fundera på hur vi skulle kunna utnyttja det som ett medvetet arbetssätt, berättar Ali Shahnazi.
Han kommer från Iran där han bland annat arbetade som banktjänsteman. I slutet av nittiotalet examinerades han från Socialhögskolan i Stockholm.
I vuxen- och ekonomisektionen finns en mångfald av kunskaper och erfarenheter. Här finns medarbetare från Finland, Sydamerika och Mellanöstern. Här finns olika åldrar och här finns handläggare med lång erfarenhet likaväl som medarbetare med färsk socionomutbildning. Och här finns en chef intresserad av att utveckla ett processinriktat ledarskap.
Förutsättningarna för att tillvarata mångfalden var alltså goda. Men även samhällsförändringar påverkade: När arbetslösheten lättade blev klienter med större svårigheter kvar, människor som behövde mer stöd för att bli självförsörjande.
Det fanns helt enkelt ett behov av att utveckla gruppens kompetens. Medarbetarna ville också lämna sin isolering med enskilda klienter i ett stängt arbetsrum.

Idag innebär konsultinriktningen bland annat att gruppmedlemmarna oftare ber varandra om hjälp, de vet vem som besitter specialkunskaper och de har blivit mer aktivt kunskapssökande. Internkonsulten kan bli en tredje part i samtalen, till gagn både för klienter och ordinarie handläggare. "Mina klienter" har blivit "våra klienter".
För Ali Shahnazis del var det betydelsefullt att hans idé togs emot positivt. Men också att projektet har ökat lagtänkandet och ekonomisektionens status.
- Genom projektet har vi tillsammans lyft fram att vårt arbete inte bara handlar om enkla utbetalningar av pengar. Vi har kunnat tydliggöra varför mer kompetens behövs. Det känns oerhört bra, säger han. Än så länge begränsas det konsultativa arbetssättet till vuxen- och ekonomisektionen, men visst kan man tänka sig en utveckling där även andra sektioner inom individ- och familjeomsorgen använder specialkunskaperna. Även för samverkanspartner utanför socialtjänsten underlättar specialiseringen. Arbetsförmedlingen vänder sig exempelvis i första hand till de handläggare som fördjupat sig i arbetsmarknadsfrågor.
Susanne Sätterström valde direkt att specialisera sig mot missbruk utifrån erfarenheter av området.

- Något annat val fanns inte för mig, säger hon.
Tillsammans med en kollega har hon bland annat besökt kommundelens missbruksgrupp, läst litteratur, deltagit i en missbruksutbildning inom FoU och gjort studiebesök på alkoholmottagningar.
Ali Shahnazi valde hushållsekonomisk rådgivning, naturligt med tanke på hans intresse för ekonomiska frågor. Han har gått en kurs i hushållsekonomisk rådgivning anordnad av Konsumentverket, han har läst facklitteratur, han samverkar med kommunens budget- och konsumentrådgivare och han har lett en kurs för kommundelens invånare i samarbete med en av socialtjänstens verksamheter för barnfamiljer, Familjehuset.
Som internkonsult förväntas socialarbetaren tillföra gruppen aktuell kunskap. Det gäller alltså att vara uppdaterad, något som tilltalar Ali:
- Målet är ju att jag ska ha dagens kunskap inom området. Grundutbildningen räcker inte, vi måste utvecklas tillsammans med samhället och hela tiden se över vår kompetens.

Han och flera andra i gruppen beskriver hur suget efter kunskap, efter litteratur och forskningsresultat, har ökat. Men här skymtar också en svårighet med projektet, nämligen skiftande ambitionsnivåer och arbetssituationer. Sektionschefen Hanna Norell har försökt betona att medverkan bygger på vad den enskilde handläggaren mäktar med.
- En svårighet är våra egna höga förväntningar på oss själva, säger hon.
Handläggarna har haft möjlighet att läsa in litteratur hemma eller på bibliotek. Men för plikttrogna socialarbetare kan det vara svårt att stanna hemma för en sådan sak.
- Med facit i hand skulle jag kanske i högre grad hjälpt medarbetarna att prioritera, säger Hanna, men betonar också att medarbetarna uppskattat och vuxit av att själva driva projektet.
Vuxen- och ekonomisektionen hade tänkt söka bidrag till sitt projekt från EU eller kanske Socialstyrelsen. Men så öppnade sig möjligheten att samarbeta med FoU Södertörn, något som både gruppen och FoU-chefen är mycket nöjda med.
- Projektet är ett exempel på vad U i FoU kan vara. Det är ett rent utvecklingsprojekt nära den vardagliga verksamheten. Vi vill gärna medverka i fler sådana, säger Elsie Franzén, chef för FoU Södertörn.
Att arbeta nära FoU och delta i seminarier har givit medarbetarna en känsla av status.
- Äntligen känner vi oss som en del av den akademiska världen, säger Ali Shahnazi. Vuxen- och ekonomisektionen i Skogås är knappast bortskämd med utbildningsinsatser. Huddinge kommun anslår tvåtusen kronor per år och person till fortbildning som smetas ut så rättvist som möjligt. Vanligtvis resulterar det i att socialtjänstens personal slumpvis skickas iväg på kortare kurser som enligt de flesta varken gör till eller från, ett förhållande som gäller de flesta kommuner och inte bara Huddinge. Den här utbildningsinsatsen riktar sig däremot till samtliga gruppmedlemmar utifrån deras behov i det vardagliga arbetet och utan att fokusera på någon metod.
Nu ska handläggarna träffa klienter som har behov av deras speciella kunskaper.

Missbrukskonsulterna, Susanne och hennes kollega, har redan börjat med djupläsning av vissa akter ur ett missbruksperspektiv: Kan här finnas ett dolt missbruk? Ett nytt frågeformulär ska kunna användas vid nybesök. Ali och hans arbetskamrat väntar just nu på att klienter ska ta ställning till erbjudande om hushållsekonomisk rådgivning.
Möjligheterna att använda de nyförvärvade kunskaperna är oändliga.

Cristina Josefsson Journalist 02 11 15