Socialpolitisk gengångare i USA;

Ny stereliseringsvåg med rashygieniska övertoner
( förf. Dan Karlsson socialsekreterare Arboga )

Sterilisera missbrukarna!

Jag arbetar sedan många år med beroendeproblematik av skiftande slag, alkohol- och narkotikaberoende i första hand.. Samtidigt handlägger jag sedan 1997 ansökningar om serveringstillstånd och har ansvar för tillsyn av alkoholservering och detaljhandel med öl. Alkohol sett från flera håll brukar jag säga när mina sysslor kommer på tal.
Jag fick för en tid sedan, som gåva, en kalender från 1924. I denna jag fann en artikel som fick mig att fundera en hel del. Varifrån fick vi det synsätt på social problematik som gjorde att riksdagen lagstiftade om sterilisering av människor som ansågs föra oönskade egenskaper vidare i befolkningen (rasen)? I den svenska debatten har denna politik tillskrivits socialdemokratin och arbetarrörelsen. Kanske var det så, men varifrån kom inspirationen?
Att alkoholmissbruk haft så tydlig en koppling till steriliseringspolitik var okänt för mig.
Nu har denna inriktning på det förebyggande arbetet återkommit i modern form i USA.

"Sociologiska strövtåg" i Arbetarekalendern från år 1924.
Arbetarekalendern utgavs av SAC (Sveriges Arbetares Centralorganisation). Syndikalismen betraktas ofta som frihetlig och vänsterradikal. Detta års kalender innehåller en artikel med titeln "Sociologiska strövtåg" där rasförädling (evgenik) och nymalthusianism diskuteras. Artikeln väckte mitt intresse då den berättar om rasförädling som något alldagligt och önskvärt. Avkomman skall inte bara förädlas fysiskt, även intellektuella och moraliska egenskaper skall avlas fram. Detta var ju långt före Hitler och nazismen. Uppsatsen visar hur djupt in i den tidens samhälle dessa idéer trängt. Äktenskapet jämförs med kreatursavel i ett citat från Charles Darwin.
I avsnittet "Alkoholens inverkan på avkomman" betraktas alkoholen som ett anti-evgeniskt gift med rasförsämrande egenskaper. Ett avsnitt ur denna artikel är värd att citeras. Där står "Vanedrickare har ofta idiotiska barn. Enligt prof. Forel skola 2/3 till 3/4 av alla idioter och epileptiker (fallandesjuka) härstamma från supiga föräldrar, ja även alstringen under ruset skall ha dylika följder med sig, i det att genom alkoholen sädestrådarna förgiftas. Enligt Bezzola skola t.ex. i Schweiz under vinskörden allena så många idioter alstras som eljest under året." Märkliga åsikter betraktade som högsta sanning för 78 år sedan.
Följande avsnitt i artikeln beskriver ett sätt att komma till rätta med de rasmässigt undermåliga, nämligen sterilisering Det land som är föregångare med dessa metoder är "Nordamerikas förenta stater" (USA). 17 av 25 stater har lagstiftat om sterilisering i olika sammanhang upplyser artikelförfattaren. "I staten Indiana infördes steriliseringsstraffet genom lagen av den 7 mars 1907 och under två år blevo där icke mindre än 800 vaneförbrytare medelst sädesledarnas delvisa bortskärande gjorda odugliga för alstring. Därefter infördes i den ena staten efter den andra steriliseringslagar." Efter denna korta beskrivning av ursprunget kommer en uppräkning av förutsättningarna för sterilisering i en rad andra stater i USA "I Washington och Oregon avser lagen sinnesslöa, sinnessjuka, fallandesjuka, vaneförbrytare, moraliskt degenererade och sexuellt perversa, som äro intagna å med allmänna medel underhållna anstalter". Det var många människor som omfattades av steriliseringslagarna i dessa delstater.
Metoden framhålls som effektiv eftersom endast lokal bedövning behövs och den steriliserade omgående kan återgå i arbete. Dessutom framhåller man att könsdriften ej påverkas utan individerna fungerar helt normalt i detta avseende. Undantaget från normaliteten är att det inte alstras några barn i detta sexuella umgänge, vilket ansågs vara i samhällets intresse. Några andra exempel än dessa från USA finns inte i artikeln.
Man hänvisar även till ett förslag som regeringen lämnat till riksdagen. Sverige föreslås lagstifta om sterilisering av "sinnessjuka, sinnesslöa och fallandesjuka, eventuellt sedlighetsförbrytare". Att Sverige sedan genomförde sina steriliseringslagar (1934 och 1941, lagen i kraft till 1975) vet vi, att många drabbades vet vi även, men att inspirationen kom från USA visste i alla fall inte jag.
I denna kalender från år 1924 betraktades vanedrickandet som en viktig orsak till att rasförsämrande egenskaper förs vidare i befolkningen. Ett problem som skalpellen i ett enkelt ingrepp på (vid denna tidpunkt) i första hand män kunde avhjälpa. De rasmässigt orena skulle på detta vis förhindras att bli fler. En skrämmande syn på alkoholproblem och dess konsekvenser.

Alkoholkonsumtionen i Sverige var under åren 1921-1925 4,1 liter ren alkohol per person (fyllda 15 år) och år. Detta var under motbokens tid och konsumtionen hade nästan halverats sedan slutat av 1800-talet. Trots detta utvecklades alltså dessa socialpolitiska idéer om sterilisering som metod att undvika sociala problem.
I 1934 års steriliseringslag finns ingen indikation som styr tankarna till alkohol- eller narkotikaberoende personer. I 1941 års lag utökas personkretsen med personer som har ett "asocialt levnadssätt", vilket torde innefatta personer med beroendeproblem. Denna sociala indikation används inte så ofta som andra indikationer. En snabb summering av de som steriliserats av sociala skäl visar att 1755 (av totalt 62 888 steriliserade) hade denna indikation. Flest fall av sociala skäl steriliserade människor inträffade under åren 1960 och 1961 samt åren strax före och efter dessa årtal (endast totalsiffror finns för åren -46, -58, 59).

Sterilisera missbrukarna,
frivilligorganisations modell i USA idag.
Om åsikter och förslag i denna kalender från 1924 förundrade mig kan jag bara häpna över det som erbjuds crackmissbrukande kvinnor i USA sedan 1997. Inte bara kvinnor förresten, även män, inte bara narkotikaberoende utan likväl alkoholberoende personer erbjuds födelsekontroll genom bland annat sterilisering. I ett flygblad läser jag "Get birth control get cash". Det vill säga, om du steriliserar dig får du 2 000:- för besväret. Det är organisationen "Children requiring a caring kommunity (C.R.A.C.K)" som erbjuder detta i sitt program "Project prevention". De påstår själva att deras uppdrag (mission) är att se till att antalet drog- och alkoholrelaterade graviditeter reduceras till noll. Metoderna är födelsekontroll genom penningbelöning för gott uppförande. Och även om inte sättet att uttrycka sig är detsamma så handlar det här om att "vanedrickare ofta har idiotiska barn" som författaren i kalendern uttryckte saken år 1924.
Att alkohol- och narkotikamissbruk under en graviditet skadar fostret är känt av modern forskning sedan 1967. Kunskapen om detta samband är emellertid mycket äldre än så.. Aristoteles meddelar på 200-talet före vår tidräknings början att kvinnor som dricker alkohol får barn som är "morosos et languidos", vilket betyder dumma och tröga.

Sjukvårdsförvaltningen i Göteborg gav på 1980-talet ut ett ljud- och bildmaterial som upplyste om dessa faror. Antalet gravt alkoholskadade nyfödda i Sverige anges till 100 i en broschyr och till 175 i en annan. I skriften "Alkohol och fosterskador" (utgiven av kvinnoorganisationernas samarbetsråd, författare Gunilla Larsson) framhålls följande "Det saknas aktuell statistik över hur många alkoholskadade barn som föds årligen. Man kan dock förmoda att siffran har sjunkit under de senaste åren bl.a. därför att mödrahälsovården har ökat sina insatser för att hjälpa gravida kvinnor med missbruksproblem". I Sverige har vi aktivt arbetat med dessa problem i många år - utan att föreslå sterilisering av missbrukande kvinnor som metod i sammanhanget.
Omfattningen av de USA-baserade steriliseringar är enligt organisationens egen redovisning som följer. 803 klienter har fått ersättning för att genomföra födelsekontroll. Åtminstone 326 av dessa har steriliserats (tubal ligations). Det är steriliseringen som ger 200 $ i omedelbar belöning. Andra typer av födelsekontroll ersätts med skiftande och mindre penningsummor. Vad den missbrukande gör med sina pengar lägger man sig inte i, utan säger "We do not monitor where our money is spent, any more than the government monitors where welfare or other related money are spent". Organisationen erbjuder således människor med svåra beroendeproblem 2 000 kronor i utbyte mot sterilisering. Jag kan lätt föreställa mig att utsatta människor känner en stark frestelse att anta budet. Är man dessutom drogsugen kan det bli omöjligt att stå emot.
"The choise to use birth control is yours" hävdas det i flygbladet som organisationen använder. Men vad är ett fritt val?. Hyckleri är legio inom socialpolitik och sociallagstiftning. Lösdriveriförbud gäller alla, fattig som rik. Hur man vill bo är upp till den enskilde att välja påstår de välbeställda. Man påstår därmed att den hemlöse valt att bo på gatan som ett alternativ bland många andra. Detsamma gäller detta "fria" val. Hur många skulle under ordnade förhållanden välja på detta sätt.

Naturligtvis framställer man sig själv i den bästa dager. Det enda man tänker på är ju barnens bästa, och det kan ju inte vara att bli födda av sådana föräldrar. En av organisationens donatorer, Jim Woodhill, lär enligt Peter Borgström (Dagens Nyheter, kulturredaktionen, i krönika på sidan B 2) ha sagt att dessa barn inte hör till en ny generation av lyckliga och framgångsrika amerikaner, utan tvärtom. Sådana uttalanden snuddar vid den argumentation som motiverade att förståndshandikappade och psykiskt sjuka människor dödades i Tyskland under nazismen (de påstods vara av intet värde varken för sig själva eller för samhället).

Att ekonomiska argument har en framskjuten plats i agitationen visar detta citat från organisationens egen redovisning. Man frågar sig om det ökande antalet barn med inlärningsproblem orsakas av att kvinnor med alkohol- och narkotikaproblem tillåts bli mödrar. "Could this be why ( …) special education costs in California have risen 35% in the last decade? Special education costs per child range from $ 3 000 to $ 125 000 per year depending on the severity of child´s learning disabilities and behavior problems" (se Project preventions hemsida, sidan om statistik). Man konstaterar även att många av dessa barn placeras i fosterhem (foster care) och att 75 % av dessa placerade barn förblir i familjehemmen. Även det en kostnad för samhället får man förmoda.
Huruvida barn till missbrukande föräldrar blir framgångsrika eller lyckliga vet vi väldigt lite om. Än mindre kan vi påstå om att livets mening är att bli lycklig och framgångsrik. Uttalandet från Jim Woodhill avslöjar människoförakt. Lycka och framgång handlar om relationer och relationerna byggs kollektivt. Det är således samhällstrukturen som är bestämmande över mängden av lycka och framgång, inte de enskilda individernas egenskaper.

Rashygien i modern tappning.

Om man slutar att tänka humanistiskt, på människors lika värde, är det lätt att återgå i de gamla rashygieniska lärorna. Tanken att vissa människor är så värdelösa att de inte skall tillåtas föra sitt släkte vidare utbreddes i världen under den första halvan av 1900-talet. Åtgärderna som vidtogs skiftade. I Sverige steriliserades nästan 63 000, mestadels kvinnor. Förståndshandikappade, psykiskt sjuka, eller socialt avvikande människor ansågs mindre värda och förbjöds på detta sätt att fortplanta sig. I Tyskland gick man som bekant mycket längre, men idéinnehållet var detsamma.
När den USA-baserade organisationen C.R.A.C.K, med pengar istället för administrativt tvång, vill förebygga sociala problem har idéerna samma rot. Vissa individer är så dåliga, för sig själva och för sina barn, att de inte skall fortplanta sig. Ekot från de rasbiologiska instituten och den rasbiologiska lagstiftningen kommer med ens nära. Och om man börjar tänka på detta sätt, vad säger att tänkandet stannar vid missbrukande mödrars olämplighet. Förståndshandikappade klarar inte alltid av sina barn, psykiskt sjuka har liknande problem. Våldsbrottslingar, skall de få avla barn? Att sterilisera bort sociala problem är en redan prövad metod. Man glömmer lätt att den nazistiska politiken hade program för att förädla arierna.
Rasismen handlade inte bara om kollektiv som slaver, romer eller arier utan jämväl om individer inom befolkningen. Bland de högre stående raserna räckte det med utrensning av delar av befolkningen, i andra fall skulle hela folkgrupper elimineras. Allt faller tillbaka på statiska, biologiska (socialdarwinistiska) resonemang om individers eller kollektivs olika värde. Problem uppfattas som egenskaper hos individer, inte som uttryck för sociala relationer. Man tänker statiskt istället för dynamiskt, anbefaller anpassning istället för förändring av omständigheter.
Det kan vara på sin plats att påpeka att dagens idéer inom alkoholforskningen, där huvudlinjen är att alkoholism är en medfödd sjukdom, alternativt att alkohol eller narkotika används som medicin för att lindra en medfödd sjukdom ligger farligt nära synsätt liknande de ovan relaterade. Hur skall man förebygga alkoholskador om dessa beror på medfödda genetiska defekter? Hur mycket hopp finns det då? Vid sidan av rent filosofiska funderingar omkring detta problem tror jag att det är sakligt fel. Alkoholskador har i de flesta fall en social, inte en medfödd genetisk orsak. Hur kan man annars förklara de stora skiftningarna i antalet alkohol- och drogskadade från tid till annan, från samhälle till samhälle. Inte kan det vara människors gener som förändras så drastiskt från ett år till ett annat, eller från en ort till en annan.

Människan är alla ting mått.

I socialpolitiska sammanhang är synen på människan avgörande. Idag vinner biologiska förklaringsmodeller allt större anslutning. Snart sagt allting påstås vara medfött, såväl sjukdomar som begåvning och moral, som benägenhet att bli våldsam, beroende av alkohol och droger eller sexuella avvikelser. Individualismen i samhället leder tanken till individuella olikheter som förklaras av medfödda anlag. Det är ett synsätt som leder till riktade åtgärder, till exempel sterilisering, istället för att sätta fokus på relationerna i samhället. Denna ideologi påminner om de tänkesätt som växte sig starka vid det förra sekelskiftet, runt år 1900. Biologiska förklaringsmodeller, individualism och socialdarwinism går hans i hand.
Det går inte att hävda att ändamålen helgar medlen. Sådana idéer har historiskt visat sig leda till ohyggliga brott mot människor. Sterilisering är en metod som inte tar hänsyn till människovärdet. Den är därför inte acceptabel. Det spelar ingen roll hur många skadade barn som visas upp. Metoden är fel. Målet att barn skall födas fria från skador orsakade av alkohol- eller narkotika omfattas av en mycket stor majoritet. Men, givet ett visst problem, först måste människovärdet och de mänskliga rättigheterna garanteras innan åtgärder sätts in. Man måste söka andra vägar än sterilisering, exempelvis restriktivitet inom alkoholpolitiken, satsa på förebyggande arbete, ekonomisk och social trygghet, utbyggd mödra- och barnavård och så vidare.
Relationerna i samhället måste lyftas fram istället för förenklade resonemang om individers skam och skuld. Barbara Harris (som är talesvinna för C.R.A.C.K) föraktfulla syn på de människor hon erbjuder pengar i utbyte för mot sterilisering uppenbaras i detta citat "These woman are capable of making dicisions, thay make dicisions every day. They dicide who the´re going to rob, they decide who they´re going to prostitute with" (citat från artikel, se referens 4 nedan). Hon förstår inte att det val hon själv erbjuder dessa kvinnor är ett val av samma typ som valet att erbjuda sexuella tjänster mot pengar. Hon utnyttjar det underläge som de befinner sig i samtidigt som hon utmålar dem som värdelösa, omoraliska och skamliga. Enkla och till synes handlingskraftiga åtgärder, som kirurgi, hårdare straff, avskräckning båtar föga. Då kränker man människovärdet. Det man vill förändra förblir vid det gamla. Om man inte söker förändra de relationer som alstrar problem, riskerar man att fördjupa istället för att lösa de sociala problemen. Metoden blir kontraproduktiv.

Sociala problem löser man inte med hjälp av kirurgi. Det behövs ett förändringsarbete som tar sikte på samhällets sociala relationerna istället för ett individinriktat arbete som istället ofta genomförs. Samhällsarbete, socialt och politiskt engagemang för jämlikhet och rättvisa, är vad som behövs.

Referenser:
1) Propaganda om crackbarn, krönika den 4 december i Dagens Nyheter del B sid. 2 av Peter Borgström
2) Arbetarekalendern år 1924, Federativs förlag, artikeln med titeln Sociologiska strövtåg.
3) http://www.cashforbirthcontrol.com
hemsida för C.R.A.C.K och de sidor som beskriver "Project prevention".
4) http://www.ama-assn.org/sci-pubs/amnews/pic
där amednews.com kommenterar steriliseringsinitiativet.
5) http://pwww.mapinc.org/napwnews
där "National advocates for pregnant woman" kommenterar initiativet.
6) Alkohol och graviditet, KASAN information författare docent Gunilla Larsson.
7) http://hem.fyristorg.com/
patrikpetterssonsidor/dokumentarkiv/
specialarbete.htm
är ett specialarbete Folkhemmets renande kniv, författare Patrik Pettersson, där lagtexter och statistik omkring svensk steriliseringspolitik finns lätt åtkomligDan Karlsson
Yrkesverksam socialarbetare,
alkoholrådgivare och -handläggare i Arboga kommun.

Retur