Ur Ormus och Ariman

Del 2. - Till del 3.

- Ormus hade vid denna tid, då vår berättelse börjar, varit i hög grad sysselsatt. Man såg honom med värme gå upp och ned i sin salong. Han mätte golvet med stora steg, och under sina mångfaldiga överläggningar såg han knappt sig själv. Han uttänkte, överräknade och beslöt, vilken plan skulle vara bäst för mänskligheten på jorden att bli säll efter, och för naturen på jorden att uppblomma efter. Denna plan måste naturligtvis utstakas, för att straxt efter skapelsen införas och göras alla till efterrättelse kunnig....
- Ormus hade fått hela sitt kansli i ordning, då Ariman en afton kom in till honom. Sedan han en stund för sin gäst förklarat sina planer och sagt huru han ärnade gå till väga med allting, svarade Ariman med en mild blick: "men är det då möjligt? är det i sanning ditt allvar? Allt detta, varmed jag länge trott att du i samtal ville underhålla ditt främmande, är det din verkliga mening att utföra?"
- Ormus såg på honom med ögon, som utmärkte förundran hur han kunde sätta det i fråga.
- Ariman fortfor: "Broder! tänk likväl efter om det är förnuftigt och billigt, att vi i månen skola utstaka, hur människorna böra leva på jorden? Kunna de ej få bilda och utveckla sitt samhälle så, som deras anlag giva dem vink om?"Min vän! sade Ormus, din anmärkning är besynnerlig. Vet du då icke, att om människorna och jorden lämnas obehindrade åt sina anlag, så skola de följa dem, och ledas till fördärv. Om något skulle kunna rädda dem härifrån, om någonting skall kunna draga dem åt ett bättre håll, så måste det ske av en makt, som, oberoende och utom dem, fattar och styr dem.
"Ormus!" svarade den andre, "om en makt utom ett levande väsende, vill styra och draga det åt ett håll, dit det icke själv hör, så skall denna makt, om den är svag, fullkomligt misslyckas, men om den är stark, endast på det sättet lyckas, att den krossar och förlamar det levfande tring, som den vill förlyckliga genom sin välmenta, men dumma dragning."

- Ormus stod en stund tyst, med av förvåning halvöppen mun. Jag, sade han slutligen, jag är själva det goda i världen. Jag skall föra jord och mänsklighet till det som är gott: de skola följa mig och vara sälla, de må lida därvid hur mycket som helst.---

"Du dumma förbannade narr!" ropade Ariman med en i hast förvandlad röst, så att taket skalv. "Dock", tillade han, "varför kosta ord eller vrede på denna stackare?" Han återfick sitt förra tysta väsende, och gick några slag över golvet med sidoblickar på skrivarnas pulpeter. Slutligen steg han fram till sin värd, och tog hans hand med en uppsyn av så oförklarlig beskaffenhet, att ingen kunde säga, om den utgjordes av kallt leende eller av varmt oändligt allvar. Han sade: "Ormus, jag går nu. Jag ser du har mycket att göra, och får kanske ännu mer. Jag vill icke störa dig, skall ej heller framdeles komma hit..."
- Så började denna världsomfattande och förskräckliga träta mellan tvenne väsenden, som sedan på jorden blivit bekante under namn av den goda och onda principen, ehuru vi, för vår del, varken våga försäkra, att Ormus var så fullkomligt god, eller Ariman så riktigt ond, som borde erfordras av dem för att vara dugliga till principer....
- Men innan vi gå att betrakta, huru denna strid vidare utfördes, måste vi först inhämta vad som utarbetades i Ormus´ salong.
Han anförde och ledde sina skrivare med en nit, att inom kort tolv plakater voro färdige: 1:o Om människans husliga levnad; huru hon skall förhålla sig emot maka, barn, tjänstefolk och husdjur.- 2:o Om hälsovård: vad mat och dryck människan måste taga åt sig, med undvikande av all annan, samt huruhusbonde skall förhålla sig när tjänares mage är i olag. - 3:o Om seglation; huru människan är förpliktad att till sin förkovran bygga sig skepp och båtar, vilka hav och vikar hon skall befara, hur mycket vinning av handel hon är skyldig att skaffa sig i vissa hamnar, samt beloppet av den förlust hon äger att lida i andra, - 4:o Om jorden indelning i riken, landskap och tungomål. - 5:o Gatugångsreglemente...

Fortsättning t., Ormus och Ariman ( 3 )

Retur

Home