Vore det så
Att du kunde
Ändra andra
Så skulle också
Andra kunna
Ändra dig.
Då finge du problem
Eftersom var och en du möter
Har sin egen uppfattning
Om hur du borde ändras.
Men hur ska andra
Kunna ändra dig?
Du kan ju nätt och jämt
Ändra dig själv.


/ text från Johannelunds
Gård 1989 ( G.T. )


Retur