Välkommen till sidan om Jonas Danielssons ättlingar!
Welcome to the site about the descendants of Jonas Danielsson!


STAMTAVLAN -- THE FAMILY TREE
BLANDAT -- MISCELLANEOUS

Detta är en redovisning, i form av en stamtavla, över ättlingar i första till och med fjärde generationen till Jonas Danielsson (1732-1809), bonde i tur och ordning i Stora Mossbråsa i Vetlanda (F), Ämmingarp i Mellby (F) och sist i Mossekulla i Mellby (F). Att jag inte lagt ut senare generationer är dels av hänsyn till nu levande personer som ingår från och med generation fem, dels med anledning av den ökande mängd material som varje generation tillför och som behöver kontrolleras innan den kan läggas ut. Hursomhelst, om man vill ha med sitt namn i trädet kan jag lägga in det i en för detta avsedd kolumn till höger.

Att jag nu lägger ut detta på nätet är med förhoppningen att detta ska bidra till ett utbyte släktingar emellan. Finner du något som inte verkar stämma eller om du har uppgifter som saknas, hör gärna av dig till mig. Jag har också börjat lägga ut bilder på personer när jag haft tillgång till eller funnit fotografier. Har du bilder så hör av dig så lägger jag upp dem i stamtavlan. En stor del av ättlingarna till Jonas Danielsson lever i USA och har engelska som modersmål. Jag kommer därför att försöka göra det mesta av innehållet på denna sida tillgängligt på två språk.

Anledningar till intresset för just Jonas Danielsson och hans ättlingar är flera. Traditionen om ett något obestämbar släktskap som visade sig gå tillbaka till Jonas som gemensam anfader, fanns redan i min barndomsmiljö i Boda i Mellby (F). Även i USA har olika släktgrenar som går tillbaka till denne haft en liknande allmän, men något dimmig, kunskap om ett avlägset släktskap. Jonas var heller inte någon helt vanlig smålandsbonde. Han fick en ovanligt stor familj, var rusthållare och hade ett flertal nämndemän och till och med en härdagsman (den tidens riksdagsledamot) i sin närmaste familjekrets och fick inte mindre än två ganska välbärgade sjökaptener bland sina söner, Daniel Malander (1767-1830) och Nicolaus Lindquist (1788-1871), båda verksamma i Stockholm. Jonas bör alltså såväl socialt som ekonomiskt ha tillhört det övre skiktet av den ganska breda bondeklassen. I Boda, som tillhört min del av släkten sedan den köptes av en tredje av Jonas söner i början 1800-talet, slog sig den yngre av dessa sjökaptener ner efter fullgjort yrkesliv. Traditionen om kapten Lindquist har alltså varit särskilt stark här och ett rum i mangårdsbyggnaden i Boda är delvis bevarat med bl.a. originaltapeter från dennes dagar. Kapten Lindquist dog utan egna barn 1871 och hade därmed en mycket stor mängd arvingar bland alla syskonbarn och syskonbarnbarn. Ett försök att återge alla dessa arvingar fanns i bouppteckningen efter honom.

Varje person i stamtavlan är redovisad på följande sätt: överst maximalt tre fotografier i formatet 80x110 pixlar, därefter information uppdelat på upp till åtta rader, men där inte alla nödvändigtvis tas med: (1) i fet stil, namn med eventuellt tilltalsnamn understruket; (2) i kursiv stil, yrke och bostadsort med eventuella tidsintervall; (3) i kursiv stil, viktigare uppdrag, (4) inledd med *, födelseår och ort; (5/6) inledd med ~, giftermål med år och kortare presentation av partner; (5/6) emigration med år och destination; (7) inledd med †, dödsår och ort, ålder och dödsorsak; (8) inledd med -, andra intressanta noteringar. Orterna är (för Sverige) angivna med socken och länsbokstav. Vissa personer är färgmarkerade. Grå avser då personer döda före uppnådda 15 års ålder, ljusblå avser personer som emigrerat till staterna och rosa personer som flyttat ut ur Småland permanent.


This is, in the form of a family tree, an account of descendants in the first until the fourth generation of Jonas Danielsson (1732-1809), farmer in proper order in Stora Mossbråsa in Vetlanda (F), Ämmingarp in Mellby (F) and last in Mossekulla in Mellby (F). Further generations will not be published on the net for the moment, partly with regards to now living persons included from generation five, partly because of the increasing among of material each generation will provide and also will need some check-up before announced. Anyhow, if one likes to have his/her namn included in the tree I can put it in a special column furthers to the right.

I now choose to put this on the web with the hopes that this will contribute to exchange of knowledge between relatives. If you find anything that seems to be incorrect or have information that is missing, please contact me. I have also begun to publish pictures of persons when I have found photographs. If you have pictures please let me hear from you and I will put them in the family tree. A large part of the descendants of Jonas Danielsson now lives in the U.S., and has English as their native tongue. I will therefore try to make as much I can of the contents of this site bilingual.

The reasons behind the interest of Jonas Danielsson and his descendants are plenty. A tradition of a somewhat indefinable kinship which proved to begin from Jonas as shared ancestor was already present in my childhood environment in Boda in Mellby (F). Even in the U.S. separate branches of the family beginning from Jonas have had a similar common, but somewhat fuzzy, knowledge about distant kinship. Jonas was not a ordinary Småland farmer. He got a unusually large family, was a "rusthållare" (farmer responsible for maintenance of a cavalryman against tax exemption) and had several "nämndemän" (lay judges) and even a "härdagsman" (member of the Swedish parliament) in his closest family. He also got two quite wealthy sea captains among his sons, Daniel Malander (1767-1830) and Nicolaus Lindquist (1788-1871), both active in Stockholm. Hence Jonas must have been, both economical and social, in the upper stratum of broad social class peasants. In Boda, which has belonged to my part of the family since it was bought by a third son of Jonas in the beginning of the 19th century, the younger of the captains settled down after a complete working life. The tradition about captain Lindquist has thus been particularly strong here and a room in the main building in Boda partly preserved with amount other things original wallpapers from the days of the captain. He died without children in 1871 and had therefore a large number of heirs among children and grandchildren of his siblings. An attempt to retell all these heirs is found in the "bouppteckning" (estate inventory) of Lindquist.

Each person in the family tree is shown in the following way: at the top a maximum of three photographs in the format 80x110 pixels, thereafter information on up to seven rows, but where all of them aren't necessarily present: (1) in bold characters, name with name of address underlined if known; (2) in italics, occupation and place of residence with time interval if known; (3) in italics, public functions of importance, (4) beginning with *, year and place of birth; (5/6) beginning with ~, marriage with year and a shorter description of the spouse; (5/6) emigration with year and destination; (7) beginning with †, year and place of death, age and cause; (8) beginning with -, other interesting notes. Places (in Sweden) are given with parish and "länsbokstav" (letter of Swedish county). Some persons are marked with colors. Gray refer to individuals who died before 15 years of age, light blue refer to individuals who emigrated to the U.S. and pink marks those who moved out of Småland permanent.

The table of the family tree is not yet translated to English, but should not be too hard to understand in its main part at least with the help of a brief list of keywords. To understand the untranslated Swedish texts in the miscellaneous section, you might try Google Translate - although the result would vary depending on how close the spelling and grammatics are to modern Swedish.Mattias Johansson, Linköping.

Senast uppdaterat/last uppdated: 2011-02-22.