به خیربین

 بو مالپھ ری خوداد بھرامی

ده روازه ی ییوندی مالپھ ره كانی كوردی له  دونیادا  

لاپھ رة ی یھ كة م                                                                                                                                                                                                  پیوندی

   تازه  ترین ھھ والھ كانی خاورمیانھ بھ تایبھ تی ھھ ریمھ كانی كوردستان

گورانی دانیار

مالپھ ری وینھ ی مندالان

ریكخروة كوردیھ كانی دة رة وةی ولات

كتیب خانھ ی كوردی لھ ولاتی سوید و كوردستان
     ناوی كج و كور بھ كوردی
روڒ میری /تة قو یم كوردی /ئینتة ر ناسونال
كونگره ی ئیونھ تھ وه  ی كورد   
تزی زانیستی زانكوی ستوكولم بھ زمانی سویدی
مھاباد
سلیمانیھ
ھھ ولیر
دھووك
دابھ زاندن پروگرامی مھ جانی
كومھ لیك مالپھ ری ھھ لبژاردھ ی كوردی
گورانی رانگاورانگی كوردی
لینكھ سویدیھ كان

      گوگلی بھ زمانی كوردی  

لھ سلیمانی
امروز
خھ بھ رنامھ
بازتاب
گویای فارسی و كوردی
روژنامھ كوردی مھاباد بھ زمانی فارسی
گوزارشگر
گروپی رفراندوم
روژنامھ كوردی

مالپھ ری حیزبھ كان

حیزبھ كوردیھ كان
ئاویستا
تیشك تی ڤی

رادیو حیزب دمكرات كردستان ایران

awier
رادیو كومھ لھ    
رادیو تھ  لھ فز یو نھ كا ن