Ängeslevä släktforskning.

Bure, Bureus, Cajanus, Fordell, Fortelius, Galle, Gestricius, Grubb, Hordelius, Kariniemi, Kinnunen, Mårtensson, Niurenius, Pylväs, Raudaskoski, Rosén, Savolainen, Sursill, Wargius, Wesilaxius, Westzynthius, Ängeslevä.

Länkar

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Thord i Byr född: omkring 992 i Skokloster död: i Skokloster

"Han ska ha levat i konung Erik Segersälls tid, vid år 992 blivit kristen och bodde vid Skokloster i Uppland, där han på egen bekostnad låtit bygga en kyrka, som länge kallades Bure kyrka och Socken."

 

Skokloster

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Gunnar Herse

Levde vid år 1040, i kung Aucent Jakobs tid.

Omkring 1060 lät han tillsammans med sina bröder resa en runsten efter sin far utanför Skokloster, Uppland.

 

Inskriptionen lyder: antuitr x auk x kulaifr x auk x kunar x auk x haursi x auk x rulaifr x litu x raisa x stain x at x thord x fadur x sin / fotr x hiuk x runar

_____________________________________________________________________________________________________________

Thord Bure

Thord Bure levde under kung Inge Den Äldres tid som regerade från 1083 till omkring 1107. Han blev tvungen att flytta norr ut på grund av förföljelse av de kristna.

_____________________________________________________________________________________________________________

Eric Thordsson född: före 1116 i Bureå, Skellefteå

Eric bodde i Selånger i Medelpad under kung Inge den yngres tid. En runsten i Selånger restes av hans söner till minne av honom.

 

Inskriptionen lyder: uniR : ka[rl uk a]ni : ritu stain þino : afti(R) ... sin.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Herser Ericsson 1130/1148 Levde under Kung Rangvald och Sverker den äldres tid

_____________________________________________________________________________________________________________

Fale Hin Gamle Bure

Fale Bure bodde i Byrestad (idag Birsta) i Sköns socken i Medelpad. Han hjälpte kung Karl att invadera Hälsingland. Senare for han med en arme till Finland. Man tror att Helsingfors har uppkallats efter hans armé med soldater från Hälsingland. I en strid i Fale Bro nära Uppsala dödades kungen och Fale.

"Han ska ha bott på Byrestad (Birsta) i Sköns socken i Medelpad och varit en myndig man i Hälsingland, vilket land kung Erik IX med hjälp av Hans och Guttorm Östande år 1156 lade under Sveriges krona. Därefter blev Fale satt till landsdomare där. Han ska också ha varit hälsingarnas anförare under samme kung då denne intog Finland, där Hälsingfors och Helsinge by menas ha fått namn efter hans folk. Slutligen sägs han, sedan kungen blivit dödad vid Uppsala, av Prins Magnus Henriksson, ha uppsatt och anfört upplänningarna under denne prins, som då blev slagen den 16 maj 1161. (Men uti hvilken Slagning Fale sjelf blev nergjord, vid den efter honom nämnde Fale bro, ej långt från Uppsala)"

_____________________________________________________________________________________________________________

Herse Falesson Bure

En rik, mäktig och välförtjänst man, om vilken bedrifter inget står. Han levde omkring 1180.

_____________________________________________________________________________________________________________

Fale Hin Unge Bure

Ägde fädernegården Byrestad. Levde c:a 1190 i kung Knut Erikssons tid och vistades efter kungens död hos dennes omyndiga barn, såsom deras förmyndare på borgen Näs på Visingsö sydspets.

I slaget vid Älgarås 1205, när kung Sverker var ute efter att dräpa kung Knuts söner räddade Fale den äldste sonen Erik hem till sin gård i Byrestad. Fale och Erik drog, när några år gått, in i Norge för att få hjälp mot Sverker den Unge och danskarna. Jämtar, hälsingar, medelpadingar och ångermanlänningar gick söderut och stred mot kung Sverker och danskarna vid Kungslena 1208 och Gestilren 1210.

De danske hjälpte kung Sverker emot herr Erik men Erik segrade vid Gefle bro och gjorde Fale till herre och förbättrade hans ärvda adelskap. Han fick en beväpnad arm till sköldemärke, därför att han hade burit honom på sin arm undan farligheter och på hjälmen norska vapenyxor därför att han med norska män börjat intaga riket åt konungen. Kung Erik gav honom hela Medelpad, Jämtland och ett stycke av Ångermanland i förläning.

Hans griftehäll med detta vapen uthugget finns bevarad i Sköns nya kyrkas vapenhus, samma vapen var målat med guld och ljusa färger och hängde på kyrkoväggen. Antingen hade han själv eller sonen Herse Bure skrivit den krönika som låg förvarad i Sköns kyrka och som innehöll det som hade hänt under Fales tid. Skölden och skriften kom på 1500-talet att hamna i Åby kyrka vid Kalmar. Fale dog 1210. Fale lät bygga Byresholms slott, vilket senare blev förvandlat till Sköns första kyrka.

Johan Bureus nedtecknade detta på sin resa i Norrland 1600 - 1601: "I Skön ligger en griftesten på kyrkogården, där står inhugget ett vapen; uti skölden är en arm med stålhandske, ovanpå hjälmen äro två vapenyxor i kors. Samma vapen sägs vara Fale den unges som tjänte i konungens hov som (eg. för) en smådräng. När kriget stod mellan konungen i Sverige och Danmark och konungen vart fången, tog denne Fale konungens son -som barn var- och flydde in i Medelpad och uppfödde sonen i sin faders gård i Birsta i Skön socken och lät honom draga bondekläder tilll dess han 15 år och då ikädde han honom högtidelig kläd(er) och uppreste så Medelpada Ångermännen in till Strinne Hälsingarna Jämtarna, och drog allt framgint och avdrev jutarna och insatte så honom till konung igen. När nu pilten konung hade blivit, lät han sin tacksamhet emit Fale och gav honom till förläning Medelad, stycken av Ångermanland och Jämtland och gav honom ett vapen som nu står och (et) förbättrade hans gamla förfallna adelskap och gjorde honom till en ädling."

 

Minnessten över Fale Hin Unge i Nolby.

Inskriptionen lyder: barksuain uk sihuastr uk friþi raistu stain þinsa aftiR buri faþuri sin in farþain marka þi

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Här har två generationer av Bureätten gått förlorade både i sägen och i historia

_____________________________________________________________________________________________________________

Fale Fartegn Bure d.ä.

född 1250. Landsdomare i Norrland

_____________________________________________________________________________________________________________

Nils Fartegnsson

Nämnd 1324 - 1352
som av kung Magnus Eriksson tillsammans med ärkebiskopen och andra stormän förvärvade att förvalta landet mellan Skellefte och Lule älvar.

_____________________________________________________________________________________________________________

Fale (Fartegn Unge) Bure d.y.

Nämnd 1342 – 1363 Lagman i Medelpad.
Gift med Ingeborg.

_____________________________________________________________________________________________________________

Bure, Herse Fahlesson född: i Birsta Skön socken död: i Bureå Västerbotten

Herse omnämns som en lojal och vis man. Han blev Hövitsman i Norrland.Han mördades när han var på ett bröllop och är begravd vid Lövånger kyrka.

"Herse Falesson var den man som enligt traditionen ska ha grundat Bure kloster. Han var bördig från Birsta i Medelpad. Herse ska ha varit en stor säljägare och en väldigt praktfull man, som i sin dräkt bar såväl silverspänne som silverskenor. Han ska ha gått en ond bråd död till mötes, då han genom svek och list mördades i Lövånger av folk från Kåsböle. Efter hans död ska sönerna Olav och Fale ha gjort upp om arvet i en brottningsmatch. Fale, som förlorade, ska ha fått hålla till godo med en fäbod.Han var gift med en dotter till Olof Dahlkarl Jätte."

_____________________________________________________________________________________________________________

Bure, Olav Hersesson född: 1380 död: 1460

Bodde på stamgården i Bureå i konung Birgers tid. Byggde Bure kloster på en holme i Bure åminne. Klostret hade en abbot och 12 bröder.

_____________________________________________________________________________________________________________

Det som skrivits ovan baseras på hörsägen nedtecknad 1600 - 1601 av Johan Bureus.

Han tillhörde en gammal prästsläkt och var genom sin mormor Anna Andersdotter Bure (dotter till Anders Jakobsson nedan) bördig från Bureå. Johan har främst gjort sig känd som forn- och språkforskare och ofta kallas han den svenska grammatikens fader. Som Sveriges och världens förste riksantikvarie gjorde han betydande insatser. Johan var en allsidig herre och hade många strängar på sin lyra. Förutom forskare var han en god tecknare, träsnidare, gravör, urmakare och diamantslipare. Hans språkliga kunskaper skall ha varit enorma. Förutom sitt modersmål, skall han ha behärskat latin, grekiska, hebreiska, arabiska, finska, en del abbesinska språk, samt haft kännedom i kinesiska samt flera andra språk.

 

Johan Bureus.

Härifrån framåt finns släkten dokumenterad. _____________________________________________________________________________________________________________

Bure, Anders Olavsson född: 1425

Han var underlagman i Västerbotten. Hade sin gård på den jord som sedan blev nr 6 i Bureå by. Han bosatte sig nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid havsstranden. Den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades.

barn:

Jakob Andersson född: 1450

Olof Andersson Anders Andersson

Lucia Andersdotter

Jon Andersson

Påvel Andersson

Mariet Andersdotter

_____________________________________________________________________________________________________________

Bure, Jakob Andersson född: 1450 i Bureå, Skellefteå död: Bureholmen Underlagman i Västerbotten

gift: Kälog Olofsdotter född: 1450 i Grubbe, Umeå död: i Bureå Skellefteå

barn:

Elin Jakobsdotter född: omkring 1475 i Bureå skellefteå

Anders Jakobsson född: 1485 i Bureå Skellefteå

Karl Jakobsson född: i Bureå Skellefteå

Karin Jakobsdotter född: i Bureå Skellefteå

Mariet Jakobsdotter född: 1480 i Bureå Skellefteå

Moses Jakobsson född: i Bureå Skellefteå

Brita Jakobsdotter född: i Bureå Skellefteå

_____________________________________________________________________________________________________________

Bure, Mariet Jakobsdotter, Grubb född: 1480 i Bureå, Skellefteå död:efter 1523 i Bureholmen

gift: Grubb, Anders Persson född: 1475 i Grubbe, Umeå död:1543 Köpman i Grubbe

barn:

Jacob Andersson Grubb

Per Andersson Grubb

Karin Andersdotter Grubb född: 1510

Anna Andersdotter Grubb

_____________________________________________________________________________________________________________

Grubb, Karin född: 1510 i Grubbe, Umeå

gift: Olof Mårtensson född: 1510 i Teg, Umeå död 1587 i Gävle Rådman i Gävle fader: Mårten Larsson, född i Teg Umeå. moder: Ingrid Olofsdotter, född i Baggböle

barn:

Petrus Olai

_____________________________________________________________________________________________________________

Gestricius, Petrus Olai född: 1540 i Gävle död:1607 Fil.mag.i Tyskland, Rektor i Gävle. Kyrkoherde i Njurunda 1581-94 i Umeå 1594-1607

gift: Malin Nilsdotter född: 1545 i Neder Luleå död:1624 fader: Nils Björnsson, född 1515, Borgmästare i Gävle 1578 - 1595.

Barn:

Anna Petridotter född: 1580

Olaus Petri född: omkring 1580

"Afsatt från rektoratet i Gefle på grund af sin vägran att underskrifva liturgien 1577, lefde ett par år utan tjänst i Gefle, men erhöll, som det säges, på bemedling af sedermera ärkebiskop P.Kenicius, khdebefattningen i Njurunda 1580; uppbar fr. 1581 genom kgl. br. 3 febr. 1579 2 pd korn spl.; undert. ss. prost öfver Medelpad. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593 samt blef i apr. 1594 khde i Umeå."

"Gestricius, Petrus Olai. Levde 1580 i Njurunda. Levde 1594 i Umeå. Kyrkoherde. Född i Gefle. Död 1607. F. i Gefle, där fadern Olof Mårtensson var rådman. I stadens för sin tid utmärkta skola erhöll sonen förmodligen sin första utbildning, och efter att i Tyskland vunnit magistergraden förordnades han år 1570 till rektor i samma skola. Denna tjänst miste han emellertid 1577 på grund av sin vägran att underskrifva Johan III:s liturgi och skall t.o.m. en tid hållits i fängsligt förvar å Stockholms slott. Efter frigifvningen tillbragte han några år utan anställning, troligen i Gefle, under armod och betryck, sysselsatt med jordbruk, och höll enligt sägen själf på med att plöja åkern, då med en enspännare år 1580 öfverbringade honom kgl. fullmakt som kyrkoherde i Njurunda pastorat. Såsom sådan och tillika prost i Medelpad undertecknar han Upsala mötes beslut 1593. För sina stora gåfvor och berömliga förhållande blef han efter 14 års verksamhet i denna lilla församling kallad till "den förnemblige och widhberöde Umeå församling" I Upsala Domkapitels protokoll 1 mars 1594 heter det: "De pastore Umensi conclusum est, ut dn Petrus Olavi Gestricius eo mittatur primo quoque tempore". Han tillträdde i april samma år och verkade här med högsta beröm, till dess han saligen ändade sina dagar 1607."

_____________________________________________________________________________________________________________

Niurenius/Gestricius, Anna Petridotter, Westzynthius född: våren 1580 i Gävle. död: 01.02.1664 i Kronoby

gift: Westzynthius, Canutus Henrici född: 1555 död: 29.07.1621i Pedersöre. Pastor i Pedersöre 1600. Informerad uti Wiborgs skola. Prästvigd i Strängnäs 1578. Utnämnd till Kapelan (komminister) 1570 - 1600. Kyrkoherde i Pedersöre 1600 - 1621. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

fader: Henric Nicolai, Fordell född: i Nyland. död: 1568 .Westzynthiska släktens stamfader. Pastor i Pedersöre 1557. Namnet Westzynthius kommer från Vestersund i Pedersöre.

moder: Sursill, Catharina Ericsdotter (fader: Ångerman, Erik Östensson, Sursill) född: i Umeå. död: i Finland. "Catharina Ericsdotter var bland sina syskon den första som kom från Umeå till Österbotten, hvarefter hon tjente som nyckelpiga hos Fogden Hans Fordell i Pedersöre, och gifte sig med Westzynthiska slägtens stamfader Henrici."

Barn:

Carl Knutsson död: 1655

Gabriel Knutsson död: 1670

Carolus Canuti död: 1655

Gabriel Canuti död: 1670

Margaretha Knutsdotter född: 21.09.1602 död:14.12.1667

_____________________________________________________________________________________________________________

Westzynthius, Gabriel Knutsson död: 1670 i Nykarleby Kapelan i Lappajärvi 1646 och i Nykarleby 1659.

gift: Hordelius, Margaretha, Westzynthius fader: Hordelii / Hordelius, Georg, Wesilaxensis / Wesilaxius Kyrkoherde i Pyhäjoki. moder: Anna Jakobintytär, Hordelii / Hordelius

barn:

Gabriel Gabrielinpoika

Anna Gabrielintytär

Magnus Gabrielsson född: 02.02.1637

_____________________________________________________________________________________________________________

Westzynthius, Magnus Gabrielsson född: 02.02.1637 i Pedersöre prästgård. död: 19.06.1692 Född Kyndelsmässotiden. Död efter en svår och långvarig sjukdom. Student i Upsala och Åbo 1656. Prästvigd uti Stockholm 1664. Kapelan och Paedagog i Brahestad 1665. Pastor därstädes 1673. Förordnad till gemensam Pastor öfver Brahestad och Salo 1691.

gift: Galle, Anna, Westzynthius död: 1689 i Brahestad i Maj. fader: Galle, Lars Pastor uti Närpes. moder: Wargii / Wargius, Martini, Galle

barn:

Anna Magnuksentytär

Johan Magnisson född: 1671

_____________________________________________________________________________________________________________

Westzynthius, Johan Magnisson född: 1671 död: 25.04.1740 i Ylivieska. Johan var Sockne-adjunkt och Paedagog i Brahestad 1696. Kapellan i Ylivieska 1722. Student i Åbo 1688.

gift: Fortelius, Margaretha Ericsdotter, Westzynthius född: 01.03.1681 i Paltamo. död: 09.11.1756 i Kälviä. fader: Fortelius, Eric Kapelan i Paltamo 1672. moder: Cajanus, Anna Johansdotter, Fortelius född: 1656 Paltamo

barn:

Anna Johansdotter född: 03.05.1714

Johan Johansson född: 08.02.1717

Magdalena Johansdotter född:

Anna Johansdotter född:

Abraham Johansson född:14.12.1707

Magnus Johansson född: 25.07.1709

Eric Johansson född: 17.08.1711

Magdalena Johanintytär född: 1722

Margaretha Johansdotter född: 07.11.1723

Olof Johansson född: 24.09.1726

_____________________________________________________________________________________________________________

Westzynthius, Eric Johansson född: 17.08.1711 i Brahestad död: 15.11.1755 i Ylivieska Kyrkomålare

gift: Raudaskoski, Beata Simonsdotter, Westzynthius född: 25.02.1708 i Ylivieska. död: 26.12.1757 i Ylivieska. fader: Raudaskoski, Simo Simonpoika. moder: Raudaskoski, Riitta Pertintytär

barn:

Johan Ericsson född: 19.08.1739

Simon Ericsson född: 28.06.1741

Eric Ericsson född: 15.01.1743 i Ylivieska död: 15.04.1787 i Merijärvi, Kyrkomålare

Margaretha Ericsdotter född: 21.06.1745

Johan Ericsson född: 11.12.1747

Petter född: 19.07.1749

_____________________________________________________________________________________________________________

Westzynthius, Johan Ericsson, Ängeslevä född: 11.12.1747 i Ylivieska. död: 25.03.1800 i Ylivieska. Svärson på gården Ängeslevä.

gift: Maria Erikintytär, Ängeslevä född: 27.01.1755 död:12.03.1834 fader: Erik Matinpojka född: 19.04.1723 död: 21.05.1808 moder: susanna Johanintytär född: 13.02.1721 död: 11.12.1790

barn:

Samuel johaninpoika född: 18.11.1791

_____________________________________________________________________________________________________________

Ängeslevä, Samuel Johaninpoika född: 18.11.1791 i Ylivieska död:22.12.1846 i Ylivieska

gift: Beata Pehrintytär, Ängeslevä född: 21.01.1785 död 01.12.1867

barn:

Johan Samuelinpoika född: 22.03.1815

Pehr Samuelinpoika född: 23.12.1816

Salomon Samuelinpoika född: 30.12.1820

Gretha Samuelintytär född: 23.03.1823

_____________________________________________________________________________________________________________

Ängeslevä, Pehr Samuelinpoika född: 23.12.1816 i Ylivieska död: 27.05.1864 i Ylivieska

gift: Pylväs,Susanna Johanintytär, Ängeslevä född: 12.10.1821 död: 06.06.1864

barn:

Anna Beatha född: 08.10.1843

Michel född: 18.07.1845

Eva Maria född: 09.06.1847

Josua född: 06.07.1850

Emanuel född: 15.06.1852

_____________________________________________________________________________________________________________

Ängeslevä, Emanuel född: 15.06.1852 i Ylivieska död: 18.10.1894 i Ylivieska

gift: Kariniemi, Jemiina Pekantytär, Ängeslevä född:10.11.1853 död: 09.06.1907

barn:

Matts född: 25.02.1876

Frans Petter född: 10.09.1879

Amanda född: 23.04.1882

Anna född: 23.07.1884

Johannes född: 18.09.1886

Jemiina född: 16.09.1888

Jaakko född: 25.07.1891

Aukusti född: 24.01.1895

_____________________________________________________________________________________________________________

Ängeslevä, Jaako Mannanpoika född: 25.07.1891 i Ylivieska död: 06.02.1941 i Ylivieska

gift: Savolainen, Tyyne Dagmar Yrjöntytär, Ängeslevä född: 01.09.1892 i Oulu död: 10.07.1949 Vigda 19.07.1914

barn:

Tauno Rafael född: 13.09.1914

Kirsti Linnea född: 15.03.1916

Maire Kyllikki född: 12.07.1917

Helge Rafael född: 09.06.1920

Judith Orvokki född: 01.07.1922

Yrjö Emanuel född: 21.02.1925

Erkki Osvald född: 20.05.1926

Anja Onerva född: 17.08.1928

_____________________________________________________________________________________________________________

Helge Rafael, Ängeslevä född: 09.06.1920 i Ylivieska död:1996 i Jakobsberg Helge växte upp i Ylivieska. Han flyttade till Kemi 27.10.1938. 1940 vid tjugo års ålder gick han ut i andra världskriget. Han låg på fronten i sammanlagt fyra år. 1950 utvandrade han med fru och ett barn till Småland i Sverige. Författare.

gift: Kinnunen, Aino Katarina, Ängeslevä född: 01.10.1909 i Ii död:1990 i Jakobsberg

barn:

Risto Juhani

Cary Olav

_____________________________________________________________________________________________________________

Cary Olav, Ängeslevä

gift: Rosén, Jocelyne Vivianne Yvette, Ängeslevä

barn:

Leo Alexander, Ängeslevä barn: Nathalie Cecilia Denise, Fredengrener moder: Camilla Sara Cecilia, Fredengrener

Ninna Mikaela Yasmine, Ängeslevä barn: Ceyfedin Jakob, Ängeslevä. fader: Bozid Ben Mokthar, Khadraoui

Angela Nathalie Alexandra, Ängeslevä gift: Mourad Ben Mokhtar, Khadraoui

 

Cary

mailto: cary.angesleva@comhem.se

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Länkar till ovanstående släkt:

http://www.strang.ch/SUKU/BURE.HTM

http://www.strang.ch/SUKU/SUURSILL-vanha.HTM

http://www.vilppula.com/images/bure/ksfamchart.htm                                                          

 

 

 

Anpassad sökning