Kontakt
Länkar
Följderna av att vara fet

Är det farligt att vara fet? Ja! Och det är farligare ju fetare du är och särskilt farligt är det om fettet sitter på magen (vilket det gör på de flesta män). De följdsjukdomar som är vanligast är typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt, gallsten, sömnapné (d.v.s. så kraftig snarkning att sömnen störs), ledbesvär och belastningsskador, vissa cancersjukdomar och barnlöshet. Dessutom har det visat sig att feta män har svårare att få barn! De enda som inte behöver oroa sig så mycket för att vara feta är de som är över 65 år. För dessa är det inte så farligt för hälsan som för andra.

Dessutom: Din livskvalitet påverkas. Studier av personer med fetma har visat att den hälsorelaterade livskvaliteten kan bli mycket låg, särskilt för personer med kraftig fetma. Det kan t.ex. bli svårt att ha sex.

Även den psykiska självkänslan påverkas, inte minst av att attityder mot fetma i samhället blir alltmer negativa. Det kan till och med bli svårt att få arbete. Allt det här orsakar ofta ett stort personligt lidande och skuldbeläggning.

Direkta sjukvårdskostnader för fetma utgör enligt studier ca. 2 procent av de totala utgifterna för hälso- och sjukvård, vilket i Sverige motsvarar ca. 3 miljarder kronor per år. Då tillkommer indirekta kostnader p.g.a. sjukfrånvaro och förtidspensioner som är minst lika höga som de direkta sjukvårdskostnaderna.

Många av de här riskerna med att vara fet försvinner om man går ner i vikt. Livskvaliteten förbättras också vid viktnedgång. Ju större viktnedgång dess bättre livskvalitet. En betydande och bestående viktnedgång hos de som har diabetes typ 2 (åldersdiabetes) får en stor hälsoeffekt och minskar även risken att insjukna i sjukdomen. Att gå ned i vikt kan också sänka blodtrycket för de som har för högt sådant. Även blodfetter (d.v.s. kolesterolhalt) kan sänkas genom att gå ner i vikt. Sömnapné kan också minska.

Så behöver du går i vikt?


Euroroads

DinPC Bannerbytet

Denna sida uppdaterades 2004-06-23


Produced 2003-4 by MFK, Stockholm, Sweden.