Föremål

Båge

Symboliskt är bågen både manlig och kvinnlig, manlig när den sänder iväg pilen som är en manlig symbol och kvinnlig när den har formen av en månskära. Pilen och bågen står för också för solljuset och kärleken.

Buddistisk: Viljekraft, bågen står för intellektet som sänder iväg de fem sinnenas pilar. Grekisk/romersk: Artemis/Dianas båge symboliserar månskäran. Både bågen och pilarna är attribut till Apollon, Eros, Artemis och Diana. Hinduisk: Viljekraft. Kärleksguden Kama har en bågsträng gjord av bin som symboliserar "den ljuva plågan". Islamisk: Guds makt. Bågens handtag symboliserar föreningen mellan Gud och Muhammed. Kinesisk: Bågen och pilen tillsammans representerar fruktsamhet och ättlingar. En spänd båge representerar mannamodet. Kristen: Världslig makt. Taoistisk: Bågen och pilarna symboliserar Tao.

Bälte

Bältet eller gördeln binder bäraren vid ödet eller döden, men symboliserar också livets kretslopp, överhöghet, visdom, styrka, jungfrulighet, trohet i äktenskapet och fruktsamhet. Svärdsbältet står för styrka och makt. Oceanen är jordens bälte. Gudinnans, helgonets och jungfruns bälte är en skyddande talisman som skyddar mot alla onda krafter.

Germansk/nordisk: Styrkebältet är asaguden Tors attribut. Grekisk: Bältet är ett attribut till drottning Hippolyte och är då en symbol för överhöghet och styrka. Afrodites magiska bälte tände kärlekens låga hos alla betraktare. Hinduisk: Det mångfärgade bältet symboliserar  tidscyklerna och dess form representerar världsordningens hjul. Judisk: Skärpet på den sakrala skruden symboliserar oceanerna som omgjordar världen. Kristen: Skärpet eller bältet gjort av rep binder bäraren till hans ämbete och symboliserar de rep Kristus bands med. Hos klosterordnarna är repskärpet symbol för återhållsamhet, kyskhet och ödmjukhet. De tre knutarna på skärpet representerar fattigdom, kyskhet och lydnad.

 Hammare

Hammaren symboliserar den manliga kraften och är ett attribut till alla åskgudar. Som ett slående och krossande verktyg symboliserar hammaren rättvisan och hämnden. Hammaren och städet står för de skapande krafterna, hammaren och tången, eller dubbelhammaren (Taukorset) förknippas med alla åskgudar och i synnerhet med Heifaistos/Vulcanos och Tor. En hammarsymbol uppsatt på huset  anses skydda det från eldsvådor.

Egyptisk: Dubbelhammaren (Taukorset) är Paths emblem. Germansk/nordisk: Tors hammare Mjölner, "krossaren", missade aldrig sitt mål och återvände alltid till Tors hand. Den kunde också återuppväcka de döda. Mjölner är en direkt motsvarighet till Indras vajra och Jupiters åskvigg. Grekisk/romersk: Åska och vedergällning. Japansk: Välstånd och välgång. Kinesisk: Det gudomliga som formar världsalltet, förmågan att jaga bort mörker och ondska. Kristen: En symbol för Kristi lidande.

Kniv 

Kniven symboliserar offer, hämnd och död. Att skära med en kniv betyder att sarga söndra eller befria. Buddistisk: En skärande kniv symboliserar förlossning och befrielse. Dess egg skär av okunnighetens och högmodets fjättrar. Kristen: Martyrium. Helgonen Bartolomeus, Crispin och Peter Martyren har alla kniven som attribut.

Mejsel

Sakralt representerar mejseln den aktiva, manliga principen. Tillsammans med hammaren eller klubban symboliserar den viljestyrka, omdöme och egenart. Den är det vassa, manliga redskap som ger form åt urstoffet, åt den kvinnliga principens "prima materia". Mejseln är också en sinnebild för bildning och esoteriska rituella insikter, den hugger även bort alla fel och brister hos människan.

 

Nyckel

Nyckeln är en mångtydig symbol, den omfattar alla krafter, öppnar och stänger, binder och löser. Den står för befrielse, kunskap, mysterierna och invigning.

Alkemiskt: Makten att öppna och stänga, upplösning och koagulering. Grekisk/romersk: Attribut till Hekate som helvetets väktare men också till Persefone och Kybele. Janus är invigningens gud och låsens uppfinnare, han har maktens nycklar som ger tillträde till människors och gudars rike. Japansk: Spannmålslogens tre nycklar står för kärlek, rikedom och lycka. Judisk: Guds nycklar som symboliserar uppväckandet av de döda, födelse och livgivande regn. Keltisk: Stallnyckeln är attribut till Epona, hästarnas beskyddare. Kristen: Petrus emblem som himlaportens väktare. Attribut till påven. Mithraistisk: Mithras har maktens nycklar att öppna och stänga. 

 

Nät

Nätet står för att snärja och fånga och är attribut till alla gudar som fjättrar och binder. Är även en symbol för människans försök att fånga kunskap och upplysning.

Egyptisk: Den undre världen, underjorden. Grekisk/romersk: Är ett attribut till Heifaistos och Vulcanos i deras egenskap som smidesgudar. Inom den orfiska fiskkulten står nätet för det "gudomliga Ordet". Kinesisk: Stjärnorna är "Himlens nät" . Kristen: Nätet är ett attribut till lärjungarna som människofiskare. Symboliserar både kyrkans aldrig rämnande nät och djävulens snärjande nät. Nordisk: Havsgudinnan Rans attribut. Sumerisk/semitisk: Inom fiskkulten "omsluter det stora nätet himlen och jorden". Ishtar är nätets gudinna. Taoistisk: Himlens nät står för enhet.

Paraply/parasoll

Paraplyet/parasollet symboliserar solskivan/solhjulet med spröten som solstrålarna och skaftet som världsaxeln, himlavalvet, andlig och timlig makt, världsträdets skyddande grenar. Parasollet symboliserar värme och skydd.

Buddistisk: Beskydd, skyddar mot olyckor. Parasollet är ett av de åtta lyckobringande föremålen. Hinduisk: Andens allomfattande makt, kungavärdighet och beskydd. Kinesisk: Värdighet, hög rang, beskydd och välgång. Sydamerikansk (Maya): Hög rang, ett attribut till drottning Moo.

 

Sax

Saxen är en tvetydig symbol som representerar både livet och döden. Den kan syfta på förening ( de båda skänklarna är ju bundna till varandra) men även på skilsmässa och åtskillnad (avklippandet). Saxen är ett attribut till ödesgudinnan Atropos som klipper av människans livstråd.

Spegel

Spegeln som symbol förekommer inom många kulturer. Allmänt symboliserar den sanning, självförverkligande, vishet, intellektet, själen, "världsalltets spegel", den gudomliga sanningens klart skinande yta, den överlägsna intelligensen som speglas i solen, månen och stjärnorna. Spegeln anses ha magiska egenskaper och är porten till "inåtvändhetens rike". Spegel är både en sol- och månsymbol.

Buddistisk: Själen i ett tillstånd av renhet, avspeglad sanning, det upplysta sinnet, uppriktighet och renhet. Hettitisk: Spegeln betecknar den kvinnliga gudomen medan en klase druvor symboliserar den manliga i hettisk konst. Hinduisk: Påminner om att alla bilder och former enbart är spegelbilder, skapelser av det karmiska tillståndet, ett påfund av tanken. Islamisk: "Gud är spegeln där du ser dig själv eftersom du är hans spegel". "Universum är Guds spegel, människan är universums spegel".

Japansk: Kagami, "anklagelsernas spegel" avspeglar sanningen och röjer fel. Spegeln är också den gudomliga solen. Som symbol för sanningen är spegeln en av de tre klenoderna tillsammans med svärdet och juvelen. Kinesisk: Uppriktighet. En kvadratisk spegel symboliserar jorden, en rund solen. Kristen: En fläckfri spegel symboliserar Jungfru Maria som också kallas "Rättvisans spegel". Mexikansk: Attribut till Tezcatlipoca. Är både en sol- och månsymbol. Taoistisk: Självförverkligande, när man blickar in i sin egen natur dödas det onda därför att man ser det fasansfulla i sin egen spegelbild. Spegeln symboliserar också den vises psyke och den vises lugn.

Åter till innehållsförteckningen

© Monica Jakobsson