home e f d

sm

Om Traditionen
Den oföränderliga religionen
Jesus Messias, Marias son
Verklig islamisk jämlighet

Om Den Islamiska Traditionen
och den oföränderliga religionen

 

Först ska titlerna och undertitlarna till denna sajt defineras. Vad som beträffar begreppet tradition, så har den två betydelser: En allmän och en specifik. Den har i alla fall inte den idag vedertagna betydelsen av 'seder' och 'bruk'.

I dess allmänna betydelse ses traditionen som en vidarebefordran eller överföring från ett övernaturligt element, så som förklarades av René Guénon (Shaykh `Abd al-Wahîd Yahia).

I dess mera specifika betydelse betecknar tradition även de ord och uttal som rapporteras av Profeten Muhammad (frid och välsignelser vare med honom) och som har bevarats i hadith samlingarna. Dvs när vi talar om den Islamiska Traditionen så menar vi inte bara ordspråken och visdomsorden av Islams profet, men även hela den islamiska religionen (Koranen, sunnan, lagskolorna, andligheten, helgonskapet, osv).

Vad som avser det arabiska uttrycket "al-Dîn al-Qayyim", så är det av koransk ursprung och betecknar den oföränderliga Religionen i dess tidslösa och universella karaktär.

"Ge dig därför av hela din själ (wajh, ansikte - hela väsen) hän åt den rena ursprungliga tron (som sann monoteist - hanîfan )" Sura 10, vers 105

Sedan sade Allah: "Ge dig hän med hela din själ (wajh) (res dig med ansiktet [vänt] mot) åt den rena, ursprungliga tron (dîn hanîfan), den tro som Allah vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan (fitrah).)" Sura 30, vers 30

"Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro liksom de som i gångna tider sökte sanningen (hunafâ.a - som sanna monoteister); och att förätta bönen och at hjälpa de behövande. Detta är den sanna, i människan natur nedlagda religionens klara och evigt giltiga [påbud] (ad-dîn ul-qayyimah)." Sura 98, vers 5

Detta visar att det är den Islamiska Traditionens kännetecken att den bevarades och skyddades från en förvanskning och urvattning (?) av dess grundläggande, fundamentala principer och dess väsentliga lära, något som inte alltid var fallet med de tidigare religionerna före Islam. Detta skydd (bevarande) är tydligen bevittnat av det gudomliga ordet i följande ord:

"Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!" Sura 15, vers 9

Vad som beträffar den Islamiska Traditionenens universella karaktär, så formuleras den i koranen i följande ord:

"Vi har sänt dig till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta]." Sura 34, vers 28

Ett annat viktigt kännetecken av denna den Islamiska Traditionen är toleransen och överseendet som Profeten (frid och välsignelser vare med honom) uttryckte det, när han sa:

'Jag sändes med den milda och toleranta monoteismen,'
(bu`ithtu bil-hanîfiyah al-samha') en utsago som bekräftas av Guds ord i koranen:

"Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd (rahmah) till alla folk."
Sura 21, vers 107

Från dessa anvisningar kan man dras slutsatsen att den mest kunnige varelsen i förhållande till Gud kan endast vara den mest barmhärtige mot skapelsen, båda i denna värld som i den nästa. Och det är ochså den som har den mest universella visionen av de väsentliga sanningarna. Detta är, har varit och kommer alltid att vara Profeten Muhammad, må Allah sprida Hans förenande nåd, välsignelserna och Hans frid och över hans familj och hans följeslagare.

 2004-07-21

 

2004-07-20       ** Tradition Islamique**
http://members.chello.se/traditionislamique