FÄRGPSYKOLOGI


"Gult strävar mot åskådaren och strålar utåt över alla gränser. Blått drar sig undan likt en snigel som drar sig in i sin spiralsnäcka. Grönt är passivt, rofyllt och representerar den idealiska jämvikten. Rött är livligt, men har en målmedveten, behärskad kraft och en rörelse inom sig själv." Wassily Kandinsky.

FÄRG ÄR LIV!!

Kan du tänka dig världen utan färg? Trist va? Tänk att aldrig få se en vacker solnedgång eller klä sig i läckra färger...
Men färg är inte bara vackert! Färgerna betyder något, de talar till oss. Vi vet att lingonen är mogna när de är röda, vi rodnar när vi är generade, blommorna lockar till sig insekter med sin färgprakt. Vi kan tycka olika och ha olika smak när det gäller färg. Men en del saker är vi överens om, t ex att vi ska stanna för rött ljus. Det är likadant över hela världen. När man tänker efter så är vi hela tiden omgivna av färger som ger oss upplysningar och upplevelser. Men trots att färgerna påverkar oss så mycket och är en så stor del av våra liv så vet vi egentligen väldigt lite om dem. Färglära är en hel vetenskap. Det skulle kunna räcka till ett helt ämne i skolan, som svenska eller matte!

MEDELTIDENS FÄRGER

Guld - ära
Silver - trohet
Rött - mod
Blått - fromhet
Grönt - ungdom
Purpur - kunglig
Orange - uthållighet
Svart - sorg

FÄRGERNAS PÅVERKAN

Att färger påverkar oss är ingen hemlighet. Färg har haft betydelse för oss sedan tidernas begynnelse. I det medeltida Europa använde man sig av ett färgsystem på sina sköldar och flaggor. Färgernas betydelse har sedan gått i arv och visst kan man tyda färgerna på liknande sätt i vårt tidevarv.

Färgerna är personliga, och som vi vet passar vissa färger bättre på vissa personer än andra. Det har att göra med personens utseende, temperament och personlighet. Vissa färger tilltalar somliga medans andra kan avsky samma färger. Undersökningar har visat att blått är den färg som överlägset flest använder som sin älsklingsfärg.

Färgerna runt omkring oss ger en rad olika signaler. Oftast är man inte medveten om det och tror inte att man påverkas så mycket av det. Forskning om människans påverkan av färger visar dock att vi reagerar på liknande sätt inför samma färger, oberoende av personlighet. Det är ingen slump att McDonalds har gult i sin logotype, gult signalerar nämligen till det område i hjärnan som hanterar hunger och föda.

Många forskare har gjort undersökningar efter olika kriterier inom färgpsykologi. E. Grandejen publicerade 1980 en undersökning. Följande sammanställning är resultatet.

En del "färgforskare" har ägnat sig åt internationell studier och har försökt se om färger uppfattas lika i olika länder. Flera stora undersökningar visar att om man ber de deltagande att rangordna färgerna röd, orange, gul, grön, violett och blå så blir resultatet detsamma, oberoende av nationalitet, ålder, kön och yrke.

BLÅ-RÖD-GRÖN-VIOLETT-ORANGE-GUL

Tyvärr har jag inte hittat en enda motivering av detta resultat, varför just blått placeras först och gult sist. Det vore intressant att veta eftersom gult är en positiv färg för många. Lite konstigt att den hamnar sist. Kanske skall man ta denna rangordning med en nypa salt trots att den förekommer frekvent i aktuell litteratur.

Företaget Tetra Laval gjorde för ett par år sedan en undersökning om färgenas betydelse för människor runt om i världen. Jag tycker den speglar de flesta undersökningar som jag läst och tar därför med en här.

FÄRGERNAS BETYDELSE

GUL -positiv
I så gott som hela världen uppfattas gul som en mycket positiv färg i enkäten. Gult uttrycker glädje, lycka och värme. Solen nämns som orsak.
Undantag: I Mellanöstern ser man i första hand gul som sjukhusfärg. Inom psykologin anser man också att gulaktiga nyanser kan ge upphov till illamående och sjösjuka.

ORANGE-positiv
En minst lika positiv färg som gul är orange. Den står för lycka och glädje.

RÖD-tveksam-har för brett register
Det råder ingen tvekan om att röd är kärlekens färg. Andra positiva egenskaper som denna färg besitter är värme, lycka och hälsa. Den röda färgen spänner emellertid över ett brett register och anses även spegla oro och hat. Tänk på uttrycket "se rött!".

ROSA-positiv
Här har vi en klar global entydighet. Associationerna är i första hand flicka och i vissa länder även kvinna. Även lycka och fruktsamhet kläds i rosa.

VIT-positiv
Lika säkert som rött är kärlekens färg, är vitt oskuldens och renhetens färg i alla de länder som enkäten omfattar.
Egen kommentar: På många håll i Asien förknippas fägern vit med döden. detta framgick inte i rapporten.

VIOLETT-negativ
Violett är en färg som orsakar mycket blandade känslor, där de negativa tar överhand. Sorg, sjukdom, svek, rastlöshet och olycka är egenskaper som många förknippar med violett.
Undantag: I USA ansåg man att färgen inger lugn och harmoni. På Nya Zeeland förknippar man violett med vishet och i Mellanöstern kan färgen stå för både glädje och hat.

BLÅ-positiv
Oavsett vad man hamnar i världen tycks man vara överens om att blå färg står för kyla. Blått anses också förmedla lugn och harmoni. I Europa och Syd- och Mellanamerika förknippas färgen också med hälsa.

GRÖN-positiv
Inom färgpsykologi får man lära sig att det i första hand är den gröna färgen som inger lugn och harmoni. Därör rekomenderar man svaga färger av grönt på sjukhus. Tetra Lavals undersökning gav sama resultat. I Asien förknippas färgen också med hälsa.
Undantag: I Oceanien och Afrika förknippar man grönt med sjukdom.

BRUN-tveksam
Enligt undersökningen tycks brunt vara den färg som påverkar europ+eer minst. Den associeras med trist och tråkig men även med det jordnära och värme.
Undantag: Värt att veta kan vara att i Japan och Kina är brunt hatets färg.

SVART-negativ
Svart liksom rött uppfattas på samma sätt världen över. Olycka och död är definitivt svarta företeelser. Även sjukdom kan kopplas ihop med färgen svart.

GRÅ-negativ
Endast ett fåtal länder har en precis uppfattning om vad grå står för. I Europa tycks de flesta vara övernes om att grått står för sorg och tråkigheter, men även visdom och ett långt liv.

FÄRGENS BUDSKAP

Vår användning av färger i verbala och visuella sammanhang delas upp i två betydelsenivåer, denotativa och konnotativa . Genom att beskriva färgens utseende (dock inte i likhet med något t ex himmelsblå) och avgöra skillnaden mellan olika nyanser och kulörtoner använder man sig av den denotativa betydelsen. Den konnotativa nivån är av större vikt i vårt dagliga samtal, det är den som påverkar oss känslomässigt Det är den förknippning vi gör mellan en viss färg eller färgegenskap och ett visst begrepp som bestämmer vilken betydelse vi ger färgen, den gemensamma kod vi skapar tillsammans, som t ex rött för kärlek. Detta kan ge stora kulturella och individuella tolkningsskillnader av färger, beroende på personers olika erfarenheter och bakgrund . Den konnotativa nivån är uppdelad i index, ikoner och symboler (se ovan) och det är just dessa företeelser som används inom marknadsföring och i kampanjer. Vare sig det är medvetet eller ej har PR-ansvarig för de olika kampanjerna använt sig av en av de fyra kommunikationsmodellerna d v s överförings-, receptions-, publicitets- eller den rituella modellen . Dessa modeller beskriver hur ett budskap skapas av en ”sändare” genom dennes syn på publiken och dess delaktighet som ”mottagare”.

FÄRGENS BETYDELSE

BLÅTT
Blått representerar tro och barmhärtighet inom kristendomen. Det är fridens och intellektets färg som står för vatten, svalka och oändlighet. Blått står liksom grönt för Yin - den feminina kraften. På människokroppen anses blått ha koppling till halsen. Ljusblått verkar lugnande, feberdämpande och något kylande. Färgen främjar kreativitet och kommunikation.
Blått är flott, eller hur? Blått är den populäraste färgen i alla undersökningar som görs, och blått är alltid rätt. Blått är en proper, formell och seriös färg. Blått är strikt, konservativt, korrekt. Blått är klassiskt, pålitligt. Den blå färgen är populär i bank- och försäkringsbranschen och även inom större företag, eftersom blått ger ett intryck av korrekthet och pålitlighet och samtidigt är en tidlös färg. Blått är också kungligheternas färg, kungsblått! Blått har djup och tyngd. Blått är också friheten. Det stora blå havet, sväva upp i det blå!! Blått är rymd och evighet, höjd och djup. Vi fantiserar om blått och det blå är oändligt. Tankarnas värld är blå. Blått är också lugn och ro, det dämpar, kyler och lugnar. Djupblått kan nästan söva. Blått verkar avstressande, sänker pulsen, löser upp spänningar, låter tanken sväva fritt. Andas uuut….. Drömmar, vågor, skyar och hav. Blått är kraftfullt som rött, men på motsatt vis. Blått är klassiska svävande toner, en panflöjt, Enya och Enigma! Blått får oss också att uppfatta ting som små och lätta. Blått bromsar tiden, gör oss lite långsamma och svävande.

GRÖNT
Den här färgen har en lugnande effekt. Den skapar balans, lugn, säkerhet och trygghet. Grönt sätter själen i positiv gungning, väcker lust att göra och upptäcka nya saker. Grönt anses vara källan till kreativitet. Ett grönt rum har en vederkvickande och vitaliserande effekt och främjer kroppens förmåga att återhämta sig.Fräscht ljusgrönt - som färg eller växt - bör man aldrig försumma.
Grönt är en lugnande färg som symboliserar natur, växande, kretslopp och ekologi. Färgen vibrerar till Yin och är tillsammans med rosa kopplat till hjärtat. Ljusgrönt ökar livsglädjen och ger välmående.
GRÖNT står för tryggheten i naturligheten. Grönt är naturen!! Gräs och knoppar, saftspända blad. Grönt är sundhet och förnuft. Grönt är friskt. Grönt står för räddning och utväg, nödutgång. Grönt är tillåtet, det är grönt, varsågod och kör, O.K.!! Grönt ger hopp om den spirande naturen på våren. Grönt gror och växer. Grönt är neutralt, stöter sig inte med någon. Grönt jäktar inte, stressar inte. Grönt är också ungdomlighet och fräschör; på grön kvist, att vara ung och grön!! Grönt är miljö och ekologi och kretslopp. Grönt är vänligt . Gröna äpplen, livets träd! Grönt ger också balans och omdöme. Grönt i operationssalar är stabiliserande när man inte får darra på hand. Det neutrala hos grönt hjälper oss i miljöer där stor precision och balans krävs. I operationssalar, på biljardbord och på golfgreenen! Korrekta bedömningar underlättas av grönt.

GULT
Det är färgen som står för optimism, lätthet och glädje. Gult är stimulerande och gör oss på gott humör. Gult skapar en känsla av sol i rummet och i sinnet och låter all psykisk nedstämdhet försvinna. Rummet fylls av en glädjefull, positiv stämning. Den gula färgen får små rum att verka större och har en stimulerande och stärkande effekt. Och det gäller även hjärnan och således all tankeverksamhet. Den gula färgen ökar koncentrationen, främjar inlärningsförmågan och påverkar minnet på ett positivt sätt. Gult stimulerar inte bara hjärnans aktiviteter, utan förbättrar även kommunikationsförmågan.
Gult står för intellekt och kommunikation - tänk bara på brevlådor, Gula sidorna, Gula tidningen. Färgen kan förbättra minne och förståelse, höja den intellektuella kapaciteten och stärka nerver och hjärna, men den kan också betyda svek. Den gula färgen anses vara Yang och styr solar plexus på människokroppen.
GULT är också en varm färg, men har närmat sig de kalla färgerna och visar sitt släktskap med dem genom sin kyligare framtoning jämfört med rött och orange. Gult är kvickare, rappare. Zap!! Gult är ettrigt, bitskt. Gult syns, sticker nästan i ögonen, man blir nervös! Gult ger uppmärksamhet och energi, C-vitaminbrus!! Gult känns lite otryggt och sprött jämfört med rött. Gult kan vara stickigt och avigt, egensinnigt - gult är fult!! Gult har alltid betraktats som en lite svår färg och fanns förr på pestflaggorna som hissades till sjöss. Getingens svartgula kropp surrar runt oss, ettrig, vass. Gult är skarpt, även till intellektet. Gult är precist, träffsäkert. Men guls envishet ger en överlevnadsförmåga - maskrosorna tränger igenom asfalten, tar död på kung Bore! Gula vårblommor lyser. Och fru ärkegul - solen - tränger igenom allt och sprider sina lyckostrålar. Gult gör en glad, gult piggar upp! Gult sjunger hellre solo än i kör.

RÖTT
Rött är den mest dynamiska och aggressiva färgen. Rött verkar stimulerande på kropp och själ och främjar kroppsarbete och rörelse. Vad gäller heminredning kan rött fungera som aktiverande impulser. I rum där man vill kunna vila och koppla av ordentligt bör rött dock inte vara den färg som dominerar - rött är nämligen rena energin. Den här färgen stimulerar ämnesomsättningen och förbättrar blodcirkulationen i kroppen. Men var försiktig: för mycket rött i rummet gör oss oroliga, irriterade och betryckta om vi vistas där en längre tid. Rött (liksom oranget) verkar förresten aptitretande - den som har viktproblem bör därför hålla sig till blått eller blågrönt i köket.
Rött ger ett varmt intryck. Färgen är energigivande och sätter fart på blodcirkulationen, rött främjar prestation på kort tid, t ex, sporttävlingar och är den färg som anses sexigast. Rött står för livskraft, energi, krig och manlighet. Rött är Yang - den manliga kraften och på människokroppen kopplat till underlivet. Man bör komma ihåg att rött är den färg som framkallar starkast känslor. Att bära röda kläder då och då fungerar utmärkt, men att dag ut och dag in klä sig i blodrött kan göra omgivningen både irriterad och trött på den som bär kläderna.
RÖTT är den färg som bäst svarar för våra djuriska sidor. Rött är "detet" i oss, det är kött och blod. Rött är levande, rött är pulserande. Dunk, dunk. Långsamt, rytmiskt. Rött är en marscherande pansartrupp, tungt beväpnad, som stadigt trampar rakt fram, omöjlig att stoppa! Rött kan visa ilska och aggressivitet - "att se rött!" Rött är kraftfullt. Muskler!! Rött är också kärlek, het passion och vilda lustar. Caramba!! Rött är hetta, lava, chilipeppar! Rött är lite osmart, inte något geni, men rött har modersinstinkter och en stor, trygg famn. Rött är jordnära, rött står stadigt, rött rubbar man inte! Rött uppfattas tydligt. Rött väcker känslor. Rött kan också varna, rött säger STOPP! Rött visar förbud, spärrar. Rött finner vi på trafikljus och stoppskyltar. Rött på brandbilar och -redskap markerar fara och utryckning men ger också ett tryggt intryck - här kommer räddningskåren!! Socialdemokraterna garanterar "välfärd för alla" med trygga mamma staten och sin röda ros. Rött är mustigt julejuligt och gemytligt tomtigt i december. Röda bilar är jättepopulära, de känns muskulösa, starka och sportiga, men samtidigt trygga! Jag tror att "röda" bilägare är mer förtjusta i sina bilar än andra. Faluröda hus känns trygga och äkta. Rött lyssnar på LOK - rött står när de andra faller!! Rött får också ting att verka stora och tunga. Tiden går fort och det känns varmt.

ORANGE
Orange är en varm, vänlig och glad färg. Orange känns upplyftande, man blir positiv! Orange har värme och kraft men är inte lika obevekligt, muskulöst och har inte samma urtidskänsla som rött. Orange är kvickare! Häpp!Orange manar till rörelse. Orange är eld eller apelsiner! Orange pockar på uppmärksamheten, syns överallt, aktiverar. Orange innehåller energi, peppar på, kom igen!! Orange uppmuntrar rörelse, glädje, lättsamhet och nöje. Generositet. Det blir fest med orange! Orange gillar hiphop, rap, techno och jungle, och partydansar till Beastie Boys, Moby och Fatboy Slim.

VIOLETT
Violett är färgen värdig en kung! En sådan makt!! Violett har värdighet och är färgen för mognad och vishet. Violett är inte isande kall som turkos och blå, utan har en magisk värme, som den delar med sig av till oss usla människokryp. Violett är inget slit-och-släng, ånej!! Violett är också klassiskt och för sig med elegans. Vem kan dansa en Wienervals så som violett? Violett ger lugn och balans kombinerat med målmedvetenhet och vördnad. Violett är meditationens färg. Violett hör religion och mystik till.

GRÅTT
Förr var färg alltså ett tecken på makt och status. Men titta på dagens maktelit: Vad bär de för färger? Jo, grått, grått, svart, marinblått, vitt, beige, svart, grått. En trendig, dyr och "fin" design, hur ser den ut? Jo, den är vit, grå, beige, svart, vit , grå, vit. Klatschiga, grälla färger anses oseriöst och billigt. Stramt och sobert ska det vara. Vad beror detta på? När kom brytpunkten? Förklaringen ligger delvis i den franska revolutionen. I slutet av 1700-talet skedde en gigantisk omvälvning av det gamla klassamhället med start i Frankrike. Aristokrati och adel halshöggs. Nu skulle makten till folket! Frihet, jämlikhet, broderskap. Alla med färggranna kläder var mäktiga och skulle halshuggas. Plötsligt blev det förknippat med direkt livsfara att bära dyrbara färger!! Den nya makteliten klädde sig diskret och enkelt. Vågorna spreds över Europa och plötsligt ansågs det efterblivet eller kanske t.o.m. provocerande att klä sig färggrant. Européerna blev ett färglöst folk. Detta står egentligen i total motsats till hur livsduglighet och "status" visas i naturen. Där ser man istället hur fågelhannarna tävlar med varandra i att visa upp sina praktfulla fjäderdräkter. Vem vill ha en grå tupp?

Goethes färglära

Färg och ljus

Grundfärger

Färgtoncirkel

Färg och symboler

Färgkontraster

NÄSTA >>