Rödlistade lokaler

Skogsmiljö i Lokadalen

Reträttplatser för sällsynta växter och djurlänk till Lokadalen länk till Fisksjön länk till Sandviksbaden länk till Gelleråsen
Externa länkar
 
SNF
Artdatabanken
KBF
Yngves fågelsida
SOF
Rapportsystemet för fåglar
Havsfåglar i norra Spanien, reserapport
Anders Andersson
SLF

Underrubriken antyder vad titeln syftar på. Huvudrubriken är i allmänhet inget vedertaget begrepp men vill peka på en situation som många områden med naturvärden befinner sig i för närvarande. Det finns idag extremt få områden där andra organismer, än de som anses vara triviala, har möjlighet att leva och utvecklas. Områden som myllrar av liv, skogar utan gallringskvistar, områden med betade strandängar, de här platserna är svåra att hitta.

Här presenteras några mycket värdefulla lokaler inom Karlskoga kommun vilka har något olika struktur, men som alla är rika på såväl allmänna som sällsynta, djur och växter. Lokalerna, samtliga hysande s k rödlistade arter, är idag antingen oskyddade eller känsliga för ett felaktigt och/eller bristande handhavande.Sumpskog i Lokadalen, klicka för större bild (64 kbyte)Lokadalen
Mycket vacker sprickdal i norra Karlskoga/Hällefors med extremt höga naturvärden. Gammelskog, stort lövinslag, kalkpåverkan, hög luftfuktighet med Trösälven i dalens botten är några av de viktiga ingredienserna i området. 50 rödlistearter och 111 signalarter är kända.
Fisksjön i maj månad, klicka för större bild (77 kbyte)Fisksjön
En rik våtmarkslokal där betesdrift och vattenståndsvariationer är viktiga grundläggande förutsättningar för fågelivet. Rastande vadare och änder påträffas i ansenliga mängder framför allt under våren. Regelbundet ses bl.a. svartsnäppa, brushane, årta och sällsynt har t.ex. dammsnäppa, brunglada och flodsångare påträffats. Tofsvipa häckar i stora antal.
Storskrakar på sandbankarna vid Sandviksbaden, klicka för större bild (50 kbyte)Sandviksbaden
Sandbankarna utgör en mycket värdefull plats för stora mängder fåglar, såväl flyttande som stationära. Artlistan kan göras lång och ett litet axplock är: dvärgmås, skärfläcka, småtärna och sandlöpare. Även norra delen av Möckeln är mycket intressant, framför allt för rastande andfåglar som t.ex. ejder, sjöorre och gråhakedopping. Den är också en viktig lokal för traktens alla födosökande små- och storlommar.
Rastande ormvråk vid Gelleråsen, klicka för större bild (76 kbyte)Gelleråsen
Fälten och åkrarna hyser en anmärkningsvärd dragningskraft på allehanda fåglar. Här ses tidvis sånglärkor och tofsvipor i mängd, storspov, törnskata och rödstrupig piplärka i mindre antal. Även rovfåglar trivs och ses f.a. under flyttningen i relativt stora antal. Sommartid hörs ibland vaktel och kornknarr.Rödlistade arter, ett begrepp som syns alltmer i media, är organismer som idag har en numerärt kraftigt nedåtgående trend och riskerar att snart försvinna om inte åtgärder eller åtgärdsprogram sätts in snabbt. I den s k rödlistan är arterna placerade i olika riskkategorier vilka baseras på en bedömning av deras hotstatus. Bearbetningen av rödlistan görs av experter inom de olika organismgrupperna och de har sin bas vid Artdatabanken i Uppsala och för en utförligare beskrivning hänvisas dit.

Exempel på rödlistade arter


Rosenfinger i Lokadalen, klicka för större bild (38 kbyte) Vedtrappmossa i Lokadalen, klicka för större bild (30 kbyte) Loppstarr i Lokadalen, klicka för större bild (15 kbyte) Norsk näverlav i Lokadalen, klicka för större bild (53 kbyte)
till toppen på sidan
Senast ändrad:

besöksräknare

© Copyright  Toni Berglund 2006