Ideologierna


 

Vad är en ideologi?

Innehåll:

Ordet ideologi

Ordet ideologi består av orden ideo och logi. Med ideo menas idé, urbild, begrepp och med logi menas en lära, vetenskap.

Ordet ideologi (idéologie) användes första gången 1798 av den franske adelsmannen, filosofen greven (Comte) Destutt de Tracy (1754-1836).


Destutt de Tracy

Destutt de Tracy Antoine Louis Claude Destutt de Tracy föddes den 20 juli 1754 i den historiska provinsen Bourbonnais (vid nuvarande staden Moulins) i centrala Frankrike.

Hans fader var markis de Tracy, Claude Charles Louis Destutt de Tracy (1723-1766) var officer i det franska gendarmeriet. Han deltog 1759 i slaget vid Minden mot den tyske hertigen Karl I av Braunschweig-Wolfenbüttel (1735-1780).

Hans farfar var greve de Tracy, Antoine Joseph Destutt (1694-1776) och hans farmor var Charlotte Bénédicte Victoire Marion de Druy (?-1780)

Fadern kommer från släkten Stutt som ursprungligen kom från Skottland. Det var Walter Stutt och ytterligare tre bröder som flyttade år 1420 från Skottland till Frankrike. Hans ättlingar övertog egendomen Tracy i Nivernais, Frankrike genom äktenskap år 1586.

Hans moder var Marie Emelie de Verzure (?-?) och hans morfar var Nicolas Bonaventure de Verzure (1696-1778) samt hans mormor Marie Pannier d'Orgeville Pannier (1712-1770).

Antoine Louis Claude som var överste i den franska "régiment de Penthièvre" och valdes in i de franska generalständerna (États Généraux) 1789.

1792 utnämndes han till brigadgeneral och blev medlem i den franska akademien 1808 samt utnämndes till pär efter monarkins återinförande i Frankrike.

Han skrev en bok om metodologi och filosofi "Ideologiska grunder" (Éléments d’idéologie), 1801–1815 som bestod av fyra volymer: "Idéologie proprement dite" år 1801, "Grammaire" år 1803, "Logique" år 1805 och "Traité de la volonté et de ses effets" år 1815.

Destutt de Tracy tillhörde de så kallade ideologerna (La société des idéologues) i Frankrike under Napoleons tid. Han menade med ideologi ett enhetligt system av säkra kunskaper.

Han dog den 9 mars 1836 i Paris.


Politisk ideologi

Med en politisk ideologi menas ett sammanhängande system av (politiska) idéer och värderingar som på ett övergripande sätt styr verksamhet (staten). Med andra ord ett gemensamt begrepp för idéer om hur de viktigaste målen i styrningen av ett land skall uppnås och med vilka medel som skall användas. Dessa mål eller medel kan vara t. ex. ekonomisk tillväxt, ekonomisk utjämning samt individens frihet.

Kravet för att kallas ideologi är att tankarna skall gälla för hela samhällets organisation inte bara något område inom samhället.

En del filosofer börjar sina politiska tankar med hur villkoren var för människan i naturtillståndet innan människan konstruerade någon samhällsorganisation. I samband med detta behandlas tankar om människonaturen.

Vidare behandlas som regel relationen mellan människan och en stat. Behöver mänskligheten en organiserad stat eller kan en människa leva utan en stat? Om människan behöver en stat hur skall staten organiseras?


Ideologiernas ursprung

1700-talet är upplysningstidens århundrade. Upplysningsfilosoferna förkastar sociala band som bygger på naturliga auktoritetsrelationer och man tror inte längre att moraliska dygder som måttfullhet och rättrådighet kan skapa ordning och stabilitet i samhället. Istället sätts erfarenhet (empirism), kritiskt tänkande (skepticism) och mänskligt förnuft (rationalism) som medel för sann kunskap.

Tankar om individens frihet och rättigheter (liberalismen) och traditionens och statens betydelse (konservatismen) fick nu många politiska filosofer att skriva ner sina politiska tankar. Tanken att genom politiska reformer eller revolutioner (socialismen) förbättra för mänskligheten började dominera inom det politiska tänkandet men fick sitt största inflytande under 1800-talet.

Men politiska idéer fanns naturligtvis före 1800-talet. Många av dagens tankar har sitt ursprung från grekerna (Platon och Aristoteles) som levde på 300-talet före vår tideräknings början.

1998-2018, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.