Svenska mått och vikter

1665 infördes enhetliga mått. 1735 avskaffades skäppan. 1855 infördes decimalmåtten. Under en 10 årsperiod 1879-1888 infördes metersystemet, som från den 1 januari 1889 blev det enda lagliga måttsystemet i Sverige.

{short description of image}

Längdmått

Före 1855 gällde:

Det i Sverige gällande decimalsystemet av år 1855 upptog:

Det sedan år 1889 officiellt gällande metersystemet upptar:

Gamla obestämda längdmått

{short description of image}

{short description of image}

Åter huvudsidan

Tillbaka till toppen


Ytmått

Före 1855 gällde:

Det i Sverige gällande decimalsystemet av år 1855 upptog:

Det sedan år 1889 officiellt gällande metersystemet upptar:

{short description of image}

{short description of image}

Åter huvudsidan

Tillbaka till toppen


Rymdmått

Före 1855 gällde:

Det i Sverige gällande decimalsystemet av år 1855 upptog:

Det sedan år 1889 officiellt gällande metersystemet upptar:

{short description of image}

{short description of image}

Åter huvudsidan

Tillbaka till toppen


Viktmått

Före 1855 gällde:

Det i Sverige gällande decimalsystemet av år 1855 upptog:

Det sedan år 1889 officiellt gällande metersystemet upptar:

{short description of image}

{short description of image}

Åter huvudsidan

Tillbaka till toppen


Stycketalsräkning

{short description of image}

{short description of image}

Åter huvudsidan

Tillbaka till toppen


Vedmått

Famn var ett äldre rymdmått för ved som grundade sig på längdmåttet famn. Det förekom ung. ett 40-tal olika famnmått (vanl. 2-4 m³). Mätning av ved i famn upphörde slutligen 1927 och ersattes med mätning i m³. De vanliga vedmåtten innehöll 1916 efter yttermått:

Storfamnen eller "Stockholms brofamn":    
- för barrträdsved 8 x 6 x 3 fot = 2,38 x 1,78 x 0,89 m
- för lövträdsved 8 x 6 x 2,5 fot = 2,38 x 1,78 x 0,74 m
Skogsfamnen 6 x 6 x 3 fot = 1,78 x 1,78 x 0,89 m
- på vissa orter 6 x 6 x 2,5 fot = 1,78 x 1,78 x 0,74 m
Kubikfamnen (för pappersved, bokved o.d. 6 x 6 x 6 fot = 1,78 x 1,78 x 1,78 m
Kas (gammalt mått i Dalarna) 6 x 4 x 3 à 2,5 fot = 1,78 x 1,19 x 0,89 à 0,74 m

1 stavrum (i allm.) = 1 kubikfamn

1 mått ved = 1/3 storfamn.


Det laglig fastställda vedmåttet i början av 1900-tal. (fast ej vidare använt 1916) var den metriska famnen, som utgjorde den den mängd ved av 3 el. 2,5 fots längd, som med sina ändar kan staplas in i en ram av 2,5 x 1,6 m = 4 kvm.

Vid export av props förekommer stundom engelsk kubik-famn, fathom, 6 x 6 x 6 eng. fot = 6.12 kbm.

{short description of image}

{short description of image}

Åter huvudsidan

Tillbaka till toppen


Kolmått

För mätning av träkol användes på 1910-tal. (1916):

{short description of image}

{short description of image}

Åter huvudsidan

Tillbaka till toppen


KOMMENTARER

sjömil (geografisk mil)

FÅR INTE FÖRVÄXLAS MED nautisk mil (distansminut) som tidigare kallades sjömil, och som fortfarande ibland oegentligen kallas så! T.ex. i Bonniers Multimedia Lexikon 98 som skriver "sjömil, måttenhet till sjöss, i vår tid identisk med nautisk mil (distansminut) ... ". Det är möjligt att det numera har blivit officiellt erkänt att kalla nautisk mil för sjömil, och som i Bonniers Multimedia Lexikon 1998 skilja dem åt genom att tala om den äldre resp. nya sjömilen.

tillbaka


nautisk mil (distansminut)

[na'u-] längdmått använt till sjöss, oegentligen kallad sjömil (jmf. geografisk mil). Motsvarar i det närmaste längden av en bågminut på meridianen. Jämför knop.

Den svenska milen

Före 1699 fanns det en uppsjö av olika millängder, och den längsta av dessa var dalamilen som var hela 15 000 m lång. Ett par andra millängder var västgötamilen (13 000 m) och smålandsmilen (7 500 m). År 1699 infördes till slut en enhetsmil (den gamla milen) och det bestämdes att avstånden mellan gästgivargårdarna skulle vara en sådan mil.

{short description of image}

{short description of image}

Åter huvudsidan

Tillbaka till toppen

Källor:

  1. Nordisk Familjebok, 3 uppl. redigerad. 1923 - 1937