Släktforskning - i ett etnologiskt perspektiv

Swedish Genealogy - from an Ethnological Viewpoint


 


 

Här kommer inte att ges några tips på hur man släktforskar i kyrkböcker, mantalslängder, domböcker osv.
Den här sidan kommer istället att helt och hållet handla om etnologi, alltså om hur våra förfäder levde och tänkte - kött på benen till alla namn och årtal.

OBS! Det handlar enbart om svenska förhållanden, 1686-1914. 
Med viss försiktighet kan man säga att artiklarna i stort täcker även Finland, men absolut inte Danmark, Norge eller Island.
1686 kom den kyrkolag som kom att bestämma så mycket i våra förfäders liv, och 1914 kom första världskriget som satte fullkomligt stopp för den värld som redan varit på väg ut från 1870-talet.

Here there will be no guides on how to do genealogy research in the great Swedish resources of church/tax/court records.
This page is instead about ethnology, which is to say about how our ancestors lived and thought - padding to the the dry facts of names and years.

NB! This is only about Swedish circumstances, 1686-1914.
With some care the articles kan be said to by and large cover also Finland, but in no way Denmark, Norway or Iceland.
In 1686 the Church Law that was to shape so much of our ancestors' lives was passed, and in 1914 the First World War broke out and put a final stop to the world that had already started disappearing in the 1870's .

   

Alla artiklar är publicerade i "pdf"-format; de behöver alltså gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsas.
Hämta Acrobat Reader (på svenska).

All articles are published in "pdf"-format; they can only be read by using the free Acrobat Reader program.
Download Acrobat Reader (in English).

  

Det är fritt för privatpersoner att citera ur artiklarna för icke-kommersiella syften, med angivande av källa.

Private persons are welcome to quote from the articles for any non-commercial purpose, provided quotes are attributed.


 


 

Födelse & dop (bara text, inga bilder)

Birth & Baptism (text only, no pictures)

Konfirmation & bli myndig (bara text, inga bilder)

Confirmation & Coming of Age (text only, no pictures)

Trolovning, lysning & bröllop (bara text, inga bilder)

Betrothal, Banns & Wedding (text only, no pictures)

Död & begravning (bara text, inga bilder)

Death & Burial (text only, no pictures)

Alla fyra artiklarna ovan, inklusive källor och bilder

All four articles above, including sources and pictures

     

Emigrationen till USA

Emigration to USA

   

Namn i Sverige

Swedish Names

   

Mat

Food


Senast uppdaterad 23 mar 2011.


Last updated 23 mar 2011.