Studie- och fritidsgruppen (SFG)

 Studie- och fritidsgruppen har till uppgift att handha all kurs- och studieverksamhet i samarbete med ABF Västra Götaland samt olika folkhögskolor och andra kursarrangörer. SFG ska arrangera utbildning för ledsagare, lokalföreningarnas studieombud samt propagera för och hantera riks eller regionala funktionärsutbildningar, de s k "Funkiskurserna". En representant från gruppen ska ingå en den regionala arbetsgruppen för studier inom SRF Väst. dessutom ska gruppen arrangera minst en fritidsaktivitet varje år.

 

tillbaka