Perseus 1 

Baggensgatan 27/Österlånggatan 28  1336 Konung Magnus Eriksson (levnadsår 1316-1374, svensk regent 1319-1364 och norsk regent 1319-1350) låter bygga ett hus till Johanniterna och befaller dom att inrätta ett härbärge och ett slags värdshus för pilgrimer och vandrande munkar, på denna plats
(Källa: A Tidner, Palats och kåkar 1920)

1467 Den 3/8 Testamenterades huset av Gertrud Hansdotter till Vadstena Kloster.
(Källa: "Borgarhus i Gamla Stockholm" av Ragnar Josephson 1916).

1511
Enligt en uppgift så köptes huset av klostret och kallades sedan för Bernt Taskemakares hus.
(Källa: A Tidner, Palats och kåkar 1920)

1527 Upphör Vadstena Kloster att vara ägare till huset.
(Källa: A Tidner, Palats och kåkar 1920)

1550 börjar en annan typ av ankarslutar att användas, än de som sitter på huset (vilka av den allra äldsta typen). 
(Källa: Gamla stan med slottet och Riddarholmen av Beatrice och Gösta Glase).

1578 Enligt stadens tankebok upplåter Simon Nilsson den 18 januari, huset till den Skotske adelsmannen Anders (Andrew eller Andreas) Keith, gift med friherrinnan Elisabeth Birgersdotter Grip. Deras vapen finnas fortfarande kvar på en stenhuggen vapensköld, som bär följande inskrift: "Avxilivm nostrum a Domino", vilket betyder: Vår hjälp af Gud. Stenen sitter ovanför porten åt Baggensgatan.
(Källa: "Borgarhus i Gamla Stockholm" av Ragnar Josephson 1916).Stenen med Anders Keith och Elisabeth Birgersdotter Grip:s vapensköldar. 

 

Stenen satt tidigare över Österlånggatsporten. Stenen bär årtalet 1598 vilket kan vara en felskrivning för 1578 eftersom Anders Keith dog 1597. En annan möjlighet är att årtalet och de latinska orden, som ju lämpligen kan vara anbragta på ett gudshus, inhuggits efter keiths död då huset användes till kyrka.
(Källa: Ny illustrerad tidning 1824, s 354; en artikel af –rn, Ch. Eichhorn)

Anders Keith var 1568-1573 kapten till en trupp skotska kavallerister. Han inkom i riket under Johan III:s tid. 1574 blev han kommendant för Vadstena slott och blev utnämnd till friherre. Samma år gifte han sig med Elisabeth Birgersdotter Grip som var släkt med Johan III. Hennes farmor (eller mormor) var syster till Gustav Vasa och kungen betalade troligen deras bröllop. 1576 blev han hov kommissionär. 1579 Blev han Kapten för kavalleriet, 1583 blev han guvernör för Västmanland och Dalecarlia. Samma år var han också sändebud till drottning Elisabeth av England. I mitten av 1580-talet får han en gåva: Marby på Oknön i Mälaren och detta gjorde han till sitt herresäte. Han var roman katolik och en varm anhängare till Kung Sigismund vilket gjorde honom impopulär i Dalecarlia, där man 1596 gjorde ett mordförsök på honom. När han 1598 försökte att förvisa Duke Charles blev han fängslad och dödad. (Enligt en annan källa dog Anders Keith år 1597). Hans son, Johan Neaf blev mördad I Stockholm år 1607 när han återvände från Polen och Kung Sigismund. Elisabeth Birgersdotter Grip dog 1624 på Finsta i Skedered. De fick aldrig några barn.
(Källa: Scots in Sweden by Jonas Berg och Bo Lagercrantz)

1594 Då Kung Sigismund återvände från Uppsala efter sin kröning köpte han detta hus för 7000 gyllen och lät däri hålla katolsk gudstjänst. En katolsk präst, en avfälling, som hette Andreas Olai förestod denna tillfälliga kyrka. Huset får nu namnet Papistkyrkan eller Papistiska huset.
(Källa: A Tidner, Palats och kåkar 1920 )

Det anföres i rimkrönikan, att en katolsk präst skulle bosätta sig i staden för att kunna hålla katolska gudstjänster. Troligen härstammar de höga tegelvalven som vilar på granitväggar, på bottenvåningen mot Österlånggatan från denna tid. Även husets murverk härstammar troligen från den här perioden.
(Källa: "Borgarhus i Gamla Stockholm" av Ragnar Josephson 1916).

1595  Begär kyrkoherde Erik Schepperus att borgmästare och råd ska låsa igen huset. 

1600-talet. I början av 1600-talet blir huset åter ett vanligt bostadshus.
(Källa: "Borgarhus i Gamla Stockholm" av Ragnar Josephson 1916).

1624 den 15 januari doneras huset till dåvarande ståthållare, sedemera riksråd och fältmarskalk, Axel Banér vars arvinge måste redogöra för för åtkomsten.

1642 ärvde hans dotter Kristina Dorotea Banér huset. Hennes man var översten och friherren Erik Lejonhufvud.

1670 den 28 februari såldes huset till murarmästaren Casper Fridric.
(Källa: Palmskiöld, 273, s. 696, 697)

1673 den 1 oktober köper vinhandlaren Johan Schurman, från Westfalen, huset. Huset kallas ännu för papistiske kyrkan. Efter hans död ärvdes huset av handelsmannen och vinskänken Diedrik Wittvogel.

1694 Dör Diedrik och han ärvs av sin änka Regina Magdalena Polchow och två döttrar.

1696 gifter Regina Magdalena om sig med sekreteraren Johan Schmidt, en broder till den, år 1692, adlade medecine doktorn, assessor Joakim Schmidt.

1698 Ägdes och beboddes av tysken Kusel som kom till Sverige 1690-talet och dog 1742.
(Källa: Släkten Kusels släktkrönika)

1699 7 september finns en resolution på att Polchow med döttrar får behålla huset. (alltså kan inte Kusel ha ägt huset 1698) Regina Magdalena avlider 16 december 1719.

 Karta troligtvis från 1700-talet. 
Enligt Stadsmuséet byggs det lilla huset söder om vårt ihop med Frälsis kåk 1877.
(Enligt texten till kartan skulle det skett på 1700-talet).

 

1723 inköps huset på en auktion av handelsmannen Samuel Fredrik Kusel.

1742 Köps huset av skeppsklareraren Lars Kåhre för 28500 dlr. Enligt en annan källa köps huset av handelsmannen Lars Kåhre den 2 april 1743 av barnen och mågar till Kusel.

1754 den 11 juni sålde hans änka och de omyndiga barnen huset till kryddkrämaren Samuel Fredrik Nordman. 

 1770. Huset brinner. Fasaden mot Baggensgatan får troligen sitt nuvarande utseende.
(Källa: Minnestavla i porten)

1771 Kryddkrämaren Jöns Flintenberg har nu blivit ägare till huset. Detta år fanns på andra våningen åt Österlånggatan sex valf och stengolv, enligt en beskrivning från detta år. Man kan här misstänka resterna efter något katolskt kyrkorum. Rummen gipstak, trägolf och blå och hvita kakelugnar. Med en couleurd och hvit kakelugn som där omtalas, torde man kunna identifiera en ännu bevarad flat kakelugn med rococoöfverstycke, dekorerad å hvarje kakel med kineseri: fågel, parasoll, staket i gult, lila och grönt. Tyvärr finns Inga kakelugnar finns dock kvar nu .
(Källa: Rådhusrättens värderingshandling af den 1 feb. 1771 öfver kryddkrämaren Sam. Freidrich Normans hus; Westin 1586)

1799 den 22 november köper Jöns måg, kryddkrämaren Lorens Wilhelm Berger huset.

1800-talet Huset blir hyreshus. Snickerier från 1700-talet fanns då ännu kvar.

1860 Stenen, med Anders Keith och Elisabeth Birgersdotter Grips vapen, flyttas från Österlånggatan till Baggensgatan.

 

Bennickebrinken 1870

 

1874 Ägde en omändring rum och fasaden mot Österlånggatan fick sin gipsutsmyckning och vinden fick takkupor. Ägare var handlaren A Bölmark.
(Källa: B. N. A. 1874, s. 206)

 

Baggensgatan 1899 sedd från Svartmannagatan

 

1900 På Österlånggatan 28 har handlare Erik Wahlqvist en handelslägenhet på 1 rum. Likaså har S.P. Vestin har handelslägenhet på 1 rum. Båda har 800:- i årshyra. Dock hittas inte Vestin på ett annat ställe från samma årtal där man beskriver vilka som bodde här: Erik Wahlqvist 65 år med frun Erika 57 år, Erik Vilhelm Wahlqvist (bokhållare) 33 år, Anna Elin Wahlqvist (dotter), Josefina Nilsson och Ingrid Maria Månsson (piga) 41 år.

 

Gaveln mot Bennickebrinken 1900.

 

Österlånggatan 1900

 Porten på Baggensgatan 27 år 1903.

 

1904 Magasinsdrängen Olof Arvid Eliasson har sedan 1900 sammanbott i N:o 27 Baggensgatan med sin fästekvinna Hanna Lydia Karlsson. Med hanne har han två minderåriga barn. På senare tiden har Eliasson ofta hemkommit berusad och då uppfört sig mycket brutalt och misshandlat Karlsson med hugg och slag. Annandag påsk på kvällen ägde ett dylikt uppträde rum. Då Karlsson förebrått mannen hans oordentliga lefverne, tilldelade han henne i vredesmod flera slag i hufvudet. Därefter fattade han henne om strupen så att hon höll på att kväfvas och kastade henne baklänges öfver en stol, pressade sitt knä mot hennes bröst. Samtidigt tryckte han hennes hufvud bakåt mot golfvet. Genom tillskyndande grannars hjelp blef kvinnan befriad. Anmälan skedde till polisen och den 7. dennes anhölls Eliasson samt undergick förhör. Efter förhöret fick han tillsvidare aflägsna sig. Samma dag intogs Karlsson å Maria sjukhus för magsjukdom. Hon led af magsår. Läkare kunde dock ej yttra sig om misshandeln inverkar på sjukdomen. I går morse afled hon. Eliasson blef då på nytt anhållen. Han kvarhölls under natten på detektivstationen för att i dag inställas i poliskammaren. Detektivafdelningen har anhållit om rättsmedicinsk besiktning och obduktion å Karlssons döda kropp. Eliasson är född 1874 i Hellestads församling, Östergötlands län.
(Källa: Notis 12/4 1904)

1918 är huset med i en artikel i Dagens Nyheter och omnämns som Stockholms äldsta privatägda hus.

1920 Nu Ungkarlshotell.
(Källa: Tidner, Palats ock kåkar 1920)

1938 Troligen kom vindsvåningarna till nu.

 

1958 rivs hörnhuset i kvarteret Phoebus.

 

1959 En ombyggnad görs på plan 1 mot Österlånggatan. Stadsmuséet får vetskap i efterhand och ber fastighetsägaren att meddela innan han gör någon ombyggnad nästa gång.

1960 Huset är nu mycket skabbigt och fasaden flagnar. Ännu endast 2 fönster mot Benickebrinken.

 

Gaveln mot Bennickebrinken 1960

 

1964 lämnas ett yttrande in angående ombyggnad av vindsvåning.

1969 Hela huset totalrenoveras. Bl. a. nytt trapphus, nya stammar, ny eldragning, ombyggnad av vindsvåningen och vissa förstärkningar i bottenvåningen mot Österlånggatan. Om man ser till äldre ritningar så ändrades det på samtliga plan och alla kakelugnar slängdes ut.
Detta år begär grannhuset att få bygga restaurang (nuvarande Magnus Ladulås).

Huset ägs av fastighetsbolaget Tornet som hyr ut personalbostäder till anställda på sparbanken. 

1981 eller 1982 ombildas hyresrätterna till bostadsrätter.

1987 Trapphuset renoveras och målas.

1989 Ett läckage av markvatten påverkar lokalen längst ner som då var galleri.

1995 9 st. fönster byts ut på vindsvåningarna

1997 Dom flesta badrummen renoveras och ny fuktspärr sätts in (på bekostnad av lägenhetsinnehavarna själva).

1999 Bygganmälan lämnas in om öppning mellan de båda lägenheterna högst upp på vindsvåningen. Den godkänns då mellanväggarna som finns däruppe antas vara från 1938.

2003 Ny varmvattensberedare sätts in.

2004 Taket målas och lagas.