En promenad i Gröna Dalen .....

Promenaden börjar vid "Brända tomten".


Foto: Peter Guteborg
7 december 2004
På väg upp till Fågelhöjden har vi en fin utsikt över Gröna Dalen.
Gröna Dalen utgörs av naturområdet mellan Båthöjden och Fågelhöjden.


Foto: Christer Jacobsson
2 november 2005
Gröna Dalen utgör en betydelsefull spridningskorridor för både flora och fauna mellan Erstavik och Skogsö naturreservat.
Saltsjöbanan utgör gräns mellan det föreslagna reservatet i Gröna Dalen och Skogsö naturreservat.


Foto: Peter Guteborg
8 november 2004
Utsikt mot Igelbodaplatån från Fågelhöjden.


Foto: Christer Jacobsson
1 oktober 2004
Utsikt mot Båthöjden. Gröna Dalen har en artrik och omväxlande vegetation med både löv- och barrskog. Här finns även några områden med öppen gräsmark. Området omfattar ett flertal olika biotoper och den biologiska mångfalden är därför stor.


Foto: Christer Jacobsson
oktober 2004
På väg nerför berget mot kolonilotterna vid Svartkärrsstigen.


Foto: Christer Jacobsson
31 oktober 2005
Ståtliga ekar vid promenadstigen nedanför Fågelhöjdsberget.


Foto: Christer Jacobsson
31 oktober 2005
Kolonilotterna nedanför Svartkärrsvägen.
Området har genom koloniföreningens försorg genomgått en betydande upprustning under den senaste 10-årsperioden.


Foto: Elisabet Järvinen
sommaren 2001
Nyponen blommar.


Foto: Christer Jacobsson
1 juli 2005
Kolonilotterna i Gröna Dalen. Till vänster syns en fläderbuske. Mitt i bilden växer bergbambu och nere till höger en julros.


Foto: Christer Jacobsson
2 juli 2005
Det västra koloniområdet i Gröna Dalen. Området är inhägnat för att skydda grönsakerna från hungriga rådjur.


Foto: Peter Guteborg
1 augusti 2004
Hundpromenad i Gröna Dalens granskog.


Foto: 26 juli 2004
Här växer en god och näringsrik nyponsoppa.


Foto: 31 oktober 2005
Träden silar ljuset.


Foto: Christer Jacobsson
31 oktober 2005
Tallarna i denna ungskog börjar bli stora nu.
Foto från bullervallen i områdets sydöstra del. Vallen anlades när Fisksätra trafikplats byggts om för trafik till och från Saltsjöbaden och genomfartstrafiken i Gröna Dalen därmed upphörde.


Foto: Christer Jacobsson
31 oktober 2005
Mossbevuxna stenblock på berghällen väster om koloniområdet.


Foto: Christer Jacobsson
30 oktober 2005
Alldeles nära Saltsjöbadsleden finns denna ståtliga ek.


Foto: Christer Jacobsson
30 oktober 2005
Skogen är full av oplockad svamp, här en stolt fjällskivling.


Foto: Christer Jacobsson
4 augusti 2005
Promenadvägen mot Lundsjön går genom en tunnel under Saltsjöbadsleden.


Foto: Christer Jacobsson
30 oktober 2005
Området söder om Saltsjöbadsleden är en blandskog bestående av barrträd samt främst sälg och asp men även några fina ekar. På bilden syns en enormt stor asp som växer i området.


Foto: Christer Jacobsson
2 november 2005
Hällmarkstallskog mellan Saltsjöbadsleden och golfbanan.
För skolor och förskolor är Gröna Dalens skogsområden en fantastisk resurs. Området nyttjas i hög grad för orientering och andra friluftsaktiviteter.


Foto: Christer Jacobsson
2 november 2005
Labradoren Clas utforskar den gamla golfängen nedanför Ljuskärrsberget.


Foto: Peter Guteborg
14 december 2004
Gröna Dalen är ett mycket populärt närrekreationsområde med viktiga gång- och cykelstråk mot golfbanan, Lundsjön, Tattby naturreservat och Erstaviksmarken. Gång- och cykelvägarna i Gröna Dalen utgör en del av "Lugna promenaden", som är särskilt anpassad för äldre och personer med lättare rörelsehinder.


Foto: Christer Jacobsson
2 november 2005
Området här skulle enligt vissa planer förvandlas till en stor parkeringsplats. Lyckligtvis blev det inte så.


Foto: Christer Jacobsson
2 november 2005
I skogen mellan Båthöjden och koloniområdet passerar vi denna stenbumling.


Foto: Christer Jacobsson
30 oktober 2005
Den vackraste naturmarken finns i anslutning till det västra koloniområdet där naturen är tämligen orörd. Här finns det såväl barr- som lövträd samt enbuskar vilka utgör betydelsefulla inslag i landskapsbilden. Detta är en fin lingon- och blåbärsskog.


Foto: Christer Jacobsson
30 oktober 2005
Den lilla bäcken som slingrar fram mellan stenblocken.


Foto: Christer Jacobsson
30 oktober 2005
Sluttningen på norra sidan med sina mossbevuxna stenar.


Foto: Christer Jacobsson
30 oktober 2005
Det är lite svårt att gå här, men väldigt fint är det.


Foto: Christer Jacobsson
30 oktober 2005
På östra sidan om bäcken utbreder sig en högplatå med vacker hällmarkstallskog och enbuskar. Detta är en omtyckt lekplats för barnen.


Foto: Christer Jacobsson
29 oktober 2005
Här har myrorna flyttat in i en gammal trädstam.


Foto: Christer Jacobsson
4 augusti 2005
Lite längre österut är terrängen lägre och här finns blandskog med många stora ekar.


Foto: Christer Jacobsson
29 oktober 2005
Går vi åt söder kommer vi upp på denna bergknalle.


Foto: Christer Jacobsson
4 augusti 2005
På berghällen växer mossa.


Foto: Christer Jacobsson
4 augusti 2005
Bland blåbärsriset ligger stenar som är helt bevuxna med mossa.


Foto: Christer Jacobsson
4 augusti 2005
Under berget vid Svartkärrsstigen.


Foto: Christer Jacobsson
31 oktober 2005
En hög björk invid berget.


Foto: Christer Jacobsson
31 oktober 2005


Dalen domineras av Fågelhöjdens branta bergskant, som avgränsar området i nordost.


Foto: Christer Jacobsson
31 oktober 2005
Vi går tillbaka mot Fisksätra.


Foto: Christer Jacobsson
31 oktober 2005
En färgglad buske vid Svartkärrsstigen.


Foto: Christer Jacobsson
6 november 2005
En fin hällmark med enar nedanför Båthöjden.


Foto: Christer Jacobsson
2 november 2005
Stora ståtliga granar vid promenadvägen nedanför Båthöjden.


Foto: Christer Jacobsson
2 november 2005

Gröna Dalen-kolonisterna

Saltsjöportalen