دییڵه

 

 

دیڵه ت  جه دییڵه م  خه مبار  ئه رما نا ش

یه قینه ن ئیتر   ، ته ژنا یت   نه ما ڕا ش

 

 

مل مه نیه ، وه دڵه ی  پڕ  به غه مه وه

ڕوخسا ری تا ڵی ، چه م وه ته مه وه

 

 

لێڵ نه بۆ  وینا یت  ویینوو وێنه که م !!

قه تران  بڕ  مه یۆ هه ڵسی  تا قه  چه  م !

 

 

دییڵه ت ، به دییڵه م  فێنکای مرمانۆ  !

 

شنه و  که مه ریین !

 

 

چۆڕی هه رده شا  ، سووکنای دڵ و

 

شه نیا رو  خه مین .

 

 

 

گۆران هۆرامی