هه‌ساره‌ و دؤعا

 

میدانه‌نه‌ سه‌روو قه‌نه‌فه‌و لا چناره‌که‌یۆ پیسه‌ گرد جارا به‌ دؤختی وی ئاساییۆ، به‌ چؤخه‌ و ڕانکی ژه‌ره‌ژی و کڵاشی چه‌رمیڤه‌ نیشته‌بیره‌. لڤانی ڕوه‌شۆ،هه‌ردڤی ده‌سیش نیێ‌بینیش سه‌روو چه‌مه‌و گؤچانه‌کیش و لڤابی خه‌یاڵیره‌.

سلامم که‌رد. لاش که‌ردۆ و دیام پؤنه‌، چه‌میش ئجی  سه‌فه‌ریڤی دووره‌نه‌ گیڵێنێ و داستانی ده‌یان داخاشا په‌نه‌نه‌.

ـ سڵام ، خاسه‌نی گیان؟

ـ وه‌ش بی مامؤ

ـ فه‌رماڤه‌ بنیشه‌ره‌ ، ده‌نگ و باس؟ بنیشه‌ره‌!

نه‌ختیڤ چیلاڤه‌ و سه‌روو قه‌نه‌فه‌که‌یۆ نیشتاره‌ و ڤاتم وه‌ره‌تاڤه‌که‌ش وه‌شا.

ـ ئه‌ری خه‌ریکا سه‌یی وه‌شی با.

ده‌سیڤش به‌رد په‌ی کڵاڤ و مشکیه‌که‌یش و ڤه‌ر و دمێڤش په‌نه‌ که‌رد. چه‌نی به‌ر که‌رده‌ی مه‌شیڤی سمجی دۆروو دیمه‌نیشه‌نه‌ ئه‌ڤاخواش که‌ردۆ و ماچۉ : ده‌نگ و باس.

ڤاتم خاسی یا خرابی؟

ـ هه‌ردڤی!

ـ خرابی باسوو ئا کناچینه‌ که‌ ئانا کؤشتینه‌شا، دؤعا، ماچا حه‌ڤده‌ ساڵیڤه‌ی یه‌زیدیه‌ بیینه‌ و خؤدای به‌دبه‌خته‌ که‌ردی بیینه‌ و دڵش شیه‌ بیه‌ن کابرێڤی عه‌ره‌بی مسڵمانی و ماڤیڤ مه‌جبووره‌ بیینه‌ دوور جه‌ خانه‌ڤاده‌یش بژیڤوو، تا چی رڤانه‌ که‌ به‌ قسی ماچا خانه‌ڤاده‌یش ئاردینۆ و خه‌ڵکوو ده‌گاکیچشا مجیا ملشه‌ره‌ و به‌ ته‌ڤه‌نی و تییڵێ و شه‌ق و له‌ق دیاروو دووربینا مؤبایلاڤه‌ دڕندانه‌ کؤشاش. یؤ سه‌روو به‌ عه‌ره‌ب دڵ به‌سه‌یش و یؤ سه‌روو مسڵمان بیه‌یش مدؤش ڤه‌نه‌. ئیسه‌ ئانا فیلمه‌کی ئینێ سه‌روو سایتا ئه‌نترنێتیۆ.

دیام پؤنه‌ گری میاچه‌مایش بییبینی تؤکڵوو ساقوو داره‌ وه‌زی پیری  و چه‌میش  چه‌می  بازی ئه‌وه‌ بینیای ، هه‌ناسیڤی کاڵش هؤرکیشت و به‌ ده‌نگیڤی گیریاوه‌ په‌رساش: یه‌زیدیه‌ بیینه‌؟

ـ پاسه‌ ماچا

ـ ئه‌ی به‌دبه‌خت کؤچ و کڵفه‌توو یه‌زیدیا بدیه‌ ئه‌نه‌ چ دامیڤ کۆتینی و ئه‌نه‌ چ میدانیڤشا ڤسینی؟ ئی مه‌ردمه‌ که‌ی نه‌جاتش بؤ ده‌سوو ئی باڤه‌ڕه‌ دماکۆتاڤه‌؟ لابه‌ره‌ خرابی بازه‌! ئه‌ر وه‌شیڤه‌ت په‌نه‌نه‌ گیڵنۆ؟

ـ وه‌شه‌؟ ماچا هه‌ساریڤشا تازه‌ ئیسته‌نۆ هه‌ر فره‌ ئۆ زه‌مینی مشؤ، رؤجیاروو ویش هه‌نش و میانگینو ده‌مایچش ئینا به‌ینوو سفر تا چل پلانه و ئاڤیڤه‌ی فریچش هه‌نه‌ و...

چه‌نی قسه‌کا من به‌رقوو بزیڤی میاجه‌ماش پیکا و گری ته‌ڤیڵیش ره‌مێڤه‌ و ماچؤ: هه‌ساره‌ی تازه‌؟ ده‌ی دینم دنیانه‌ نیا، داڤاو مزگانیت که‌رده‌بیێ حه‌تمه‌ن مزگانیت دینی، ئه‌ی ئافه‌رین په‌ی خه‌به‌ری وه‌شیت! خاسا مه‌ره‌دمی زانان؟ حاجی حه‌سه‌نی زانان؟ ئه‌ر نه‌زانانش به‌ش بیاڤنیش په‌نه‌، به‌ش کؤچیڤ ئا کری یانه‌یه‌ هه‌رزان که‌رؤ!

ده‌سم که‌رد خڤای و باسه‌که‌م په‌نه‌ بڕی و په‌رسام: ده‌ی کریها یانه‌ به‌ هه‌ساره‌ی چیش؟

وه‌شیینه‌ گیسیابینه‌ و ماجؤ: چه‌نی کارش نیا، دنیێڤته‌ر بیزیؤڤه‌ ده‌ره‌تانیته‌ری وه‌شی که‌رؤ. ڤه‌ره‌چه‌می ته‌نگی که‌رؤڤه‌، ئیتر مه‌ردم سه‌روو ته‌پؤڵکا مه‌گژیؤ، سه‌روو ئیرسی ئانده‌ نمه‌یاڤه‌ په‌نجی، تازه‌ ئه‌گه‌ر ئیدیج فۆتیؤ ئانا یؤته‌ر هه‌ن، هه‌رچند   سه‌د کؤری به‌ ساقی به‌ری یانه‌و بازیڤی کۆچه‌و ته‌مێشا په‌ڕه‌ مه‌بؤ به‌لام هه‌ر خاسا.

دیا سه‌عاته‌کیشه‌ره‌ و ماچؤ: دیرما مشیؤ بلوو، با بلوو و ئی خه‌به‌ریچه‌ به‌روۆ په‌ی یانه‌ی. لا تؤ وه‌ش!

ـ هه‌ر وه‌شیه‌نه‌ بی!

تا پیچوو کووجیه‌کینه‌ گم بی هه‌ر دیانی شؤنیشه‌ره‌.

 

داره‌کڤه‌

20070426